English - English - Jeffrey Pronunciation
n. male first name; family name; rare female name
n. Jeffrey, male first name; family name; rare female name
English - Spanish - Jeffrey Pronunciation
s. Jeffrey; nombre propio masculino; apellido; nombre propio femenino poco frecuente
English - French - Jeffrey Pronunciation
n. Jeffrey, prénom masculin; nom de famille; prénom féminin (rare)
English - German - Jeffrey Pronunciation
n. Jeffrey, männlicher Vorname; Nachname; seltener weiblicher Vorname
English - Italian - Jeffrey Pronunciation
JEFFREY. GOFFREDO [NOME]
English - Portuguese - Jeffrey Pronunciation
s. Jeffrey, nome próprio masculino; sobrenome; nome próprio feminino raro
English - Russian - Jeffrey Pronunciation
с. Джеффри
French - English - Jeffrey Pronunciation
n. Jeffrey, male first name; family name; rare female name
English - Chinese - Jeffrey Pronunciation
杰弗里。
German - Chinese - Jeffrey Pronunciation
杰弗里。


Share this page
Dictionary Extension