French - English - apostasié Pronunciation
[apostasie (f) n. apostasy, heresy; disloyalty, defection

Share this page