French - English - apostasierai Pronunciation
[apostasier] v. apostatize, abandon one's religion, be unfaithful to one's principles
Share this page