English - Dutch - cat's-tail Pronunciation
zn. lisdodde
English - Chinese - cat's-tail Pronunciation
n. 香蒲 (xıang1 pu2), 柔夷花序之花 (rou2 yı2 hua1 xu4 zhı1 hua1)
English - Chinese - cat's-tail Pronunciation
n. 香蒲 (xıang1 pu2), 柔夷花序之花 (rou2 yı2 hua1 xu4 zhı1 hua1)

Share this page