order in English and example sentences

order in English

Pronunciation
n. order, command, indent, say so

order in Dutch

Pronunciation
zn. orde, rangorde, volgorde, stand, klasse, soort, rang, ordeteken, order, bevel, lastgeving, hottol l i nn

Example Sentences

Wanneer ik een order geef wil ik dat het wordt uitgevoerd!
When I give an order I would like it to be executed!
pronunciation pronunciation pronunciation err
Wat betreft punt een kan ik kort zeggen dat er in mijn land, Oostenrijk, een verbod bestaat op het verhandelen per postorder van medicijnen.
On the first point, let me say briefly that in my country, Austria, we have banned the sale of medicines by mail order.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tot nader order blijft het Lusaka-akkoord het enige kader voor een definitieve oplossing.
As of now the Lusaka agreement is the only framework for a permanent solution.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Zo leek ons de verplichting voor financiële tussenpersonen om orders die hun als verdacht voorkomen te weigeren weinig realistisch.
For example, the imposition of an obligation on financial intermediaries to reject suspect orders seemed to be rather unrealistic.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Sharon zal pas soevereine orders tot terugtrekking geven als het bloedbad voorbij is.
Sharon will decide to order a withdrawal when the massacre is finished.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ja, de president heeft opnieuw het Legal Framework Order ingevoerd waarmee hij het parlement naar huis kan sturen.
Yes, the legal framework order was reintroduced by the president, giving him powers to dismiss the parliament.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Een snelle overdracht biedt de beste kansen op een zo goed mogelijke uitvoering van de order, in het belang van de klanten.
A quick transfer offers the best chances for the best possible completion of the contract in the interests of the customers.
pronunciation pronunciation pronunciation err
De tekst betreurt zonder blikken of blozen de vermindering van de militaire orders na de beëindiging van de koude oorlog.
The text, without any trace of shame, laments the reduction in military orders after the end of the cold war.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Kinderen gehoorzamen orders beter dan volwassenen.
Children obey orders more readily than adults.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Door de regel van orderconcentratie af te schaffen, daar waar deze nog bestaat, brengen we drie systemen met elkaar in concurrentie.
Removing the order concentration rule from the areas in which it still exists means allowing competition between three systems.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Bij het financieel beheer kenden we een centrale controle van de orders tot uitbetalingen en tot het aangaan van verplichtingen.
In the field of financial management, we had central control of commitments and payments.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Wat gebeurt er met de warenhuizen en handelaren die ervan zijn uitgegaan dat de quota’s verdwijnen en daarom in China grote orders hebben afgesloten?
What about the supermarkets and traders who, in anticipation of the quotas expiring, have placed big orders in China?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mijnheer de Voorzitter, zoals u weet moeten alle nieuwe orders voor schepen in de Europese Unie openbaar worden aanbesteed.
Mr President, as you know, all new orders for ships in the European Union have to go out to public tender.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mijn eigen land - het Verenigd Koninkrijk - is van plan een order te plaatsen voor 120 miljoen doses.
My own country – the United Kingdom – is going to place an order for 120 million doses.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Daarom zijn we tot nader order gedwongen de aankoop van gebouwen te staken.
So we are forced, for the time being, to put the purchase of buildings on hold.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Airbus heeft een orderportefeuille van meer dan 2 500 vliegtuigen - dat is werk voor meer dan vijf jaar.
Orders have been placed with it for over 2 500 of them, giving it work for over five years.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dit zal beslist ook het geval zijn in de toekomst, want de laatste tijd stromen de orders voor de A380 en A350 binnen.
That will surely be the case in the future, too, with orders for the A380 and A350 piling up recently.
pronunciation pronunciation pronunciation err
De Amerikaanse en Japanse regeringen bieden Boeing gigantische steun door middel van defensieorders en publiek en publiek-particulier onderzoek.
The US and Japanese Governments assist Boeing massively through military orders and public and public-private research.
pronunciation pronunciation pronunciation err
De klacht werd immers pas ingediend nadat Airbus een reeks vliegtuigorders in de wacht had gesleept.
It was only when Airbus won a series of aircraft orders that Boeing filed a complaint with the WTO.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dit heeft gevolgen voor de werkgelegenheid, het inkomen van huishoudens en de orderportefeuilles van bedrijven, zowel grote als kleine.
The impact is being felt on jobs, household incomes and on the order books of businesses, large and small.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for order
1. bevel: last, lastgeving, opdracht
2. bestelling