Dictionary    

  search in dictionary
Keyboard Preferences  
Albanian English - Albanian - L
n. shifër 50 në sistemin romak
Related Albanian Translations
l.: n. shkurtim i litre, shkurtim i left
l.s.d.: abbr. lsd (drogë e fuqishme)
la: n. la [muz.]
lab: n. laborator [gj. fol.]
labefaction: n. dridhur: të dridhura, dobësi
label: n. etiketë, emërtim
v. etiketoj, klasifikoj, quaj
labelled: adj. etiketë: me etiketën
labial: n. tingull buzor [gram.]
adj. buzë: i buzëve, buzor [gram.]
labile: adj. ndryshueshëm: i ndryshueshëm, paqëndrueshëm: i paqëndrueshëm
lability: n. ndryshueshmëri, paqëndrueshmëri
labiodental: adj. buzor-dhëmbor
labor: n. fuqi punëtore, punë, detyrë, klasë punëtore, lindje [mjek.], dhimbje: dhimbjet e lindjes
v. lodhem, punoj, mundohem, ngul këmbë, shtjelloj
adj. punë: i punës, laburist
labor pains: n. dhimbje: dhimbjet e lindjes
labor party: n. parti punëtore
labor power: n. forcë pune, fuqi punëtore
labor under a delusion: v. viktimë: jam viktimë e një iluzioni
laboratory: n. laborator
adj. laboratorik
laboratory technician: n. laborant
labored: adj. vështirë: i vështirë, mundimshëm: i mundimshëm, përpunuar: i përpunuar
laborer: n. punëtor, punëtor krahu, mëditës, argatDictionarist.com


Home | Language options | Tools | Add to your site | Contact us | FAQ | About us


©2011 dictionarist.com