L in Albanian

Pronunciation
n. shifër 50 në sistemin romak
Share this page
Related Albanian Translations
l. n. shkurtim i litre, shkurtim i left
l.s.d. abbr. lsd (drogë e fuqishme)
la n. la [muz.]
lab n. laborator [gj. fol.]
labefaction n. dridhur: të dridhura, dobësi
label n. etiketë, emërtim
labelled adj. etiketë: me etiketën
labial n. tingull buzor [gram.]
labile adj. ndryshueshëm: i ndryshueshëm, paqëndrueshëm: i paqëndrueshëm
lability n. ndryshueshmëri, paqëndrueshmëri
labiodental adj. buzor-dhëmbor
labor n. fuqi punëtore, punë, detyrë, klasë punëtore, lindje [mjek.], dhimbje: dhimbjet e lindjes
labor pains n. dhimbje: dhimbjet e lindjes
labor party n. parti punëtore
labor power n. forcë pune, fuqi punëtore
labor under a delusion v. viktimë: jam viktimë e një iluzioni
laboratory n. laborator
laboratory technician n. laborant
labored adj. vështirë: i vështirë, mundimshëm: i mundimshëm, përpunuar: i përpunuar
laborer n. punëtor, punëtor krahu, mëditës, argat