ascot in Albanian

n. askot (vendi i vrapimeve me kuaj)

Share this page