Dictionary    

  search in dictionary
Keyboard Preferences  
Albanian English - Albanian - hook
n. çengel, kanxhë, grep, gremç, kurth, grackë, togëz, drapër, dredhë, kthesë rruge, mbërthim, kapje, mbajtëse (telefoni), goditje e shpejtë [sport.]
v. kap, mbërthej, fiksohem, bashkohem, kap me gremç, shtrëngohem, kap peshk me grep, var, bën dredhë (lumi), jap: i jap një goditje të shkurtër, përkul
Related Albanian Translations
hook up: v. mbërthej (fustanin), lidh me kanxhë (vagonat), lidh [el.], vë në prizë, montoj, bashkoj (pjesët e aparaturës)
hooka: n. nargjile
hookah: n. nargjile
hook-and-eye: v. mbërtheckë, mashkull-e-femër
hooked: adj. përkulur: i përkulur, grep: si grep, gremçak, gremç: me gremç, punuar: i punuar me grep, droguar: i droguar, narkoman
hooker: n. kapës, mbërthyes, vjedhës, pije, gotë: një gotë e madhe uiski, kurvë [zhrg.], prostitutë, harpi [zhrg.], prosti [zhrg.]
hook-nosed: adj. hundësqep
hookup: n. bashkim (i pjesëve të aparaturës), montimDictionarist.com

 Synonyms for hook
1. hooked tool: barb, bill, scythe
2. curved metal: clasp, grapple, fastener, catch, lock
3. sharp curve: curve, bend, angle, crook, twist, arch
4. curve sharply: curve, bend, crook, twist, arch, turn, angle
5. snag: catch, fasten, pin, capture, ensnare, secure, stab
Tenses for hook
Present participle: hooking
Present: hook (3.person: hooks)
Past: hooked
Future: will hook
Present conditional: would hook
Present Perfect: have hooked (3.person: has hooked)
Past Perfect: had hooked
Future Perfect: will have hooked
Past conditional: would have hooked


Home | Language options | Tools | Add to your site | Contact us | FAQ | About us


©2011 dictionarist.com