hook in Albanian

Pronunciation
n. çengel, kanxhë, grep, gremç, kurth, grackë, togëz, drapër, dredhë, kthesë rruge, mbërthim, kapje, mbajtëse (telefoni), goditje e shpejtë [sport.]
v. kap, mbërthej, fiksohem, bashkohem, kap me gremç, shtrëngohem, kap peshk me grep, var, bën dredhë (lumi), jap: i jap një goditje të shkurtër, përkul
Expressions
noun: a short swinging punch delivered from the side with the elbow bent
noun: a golf shot that curves to the left for a right-handed golfer Example:He tooks lessons to cure his hooking.
noun: a curved or bent implement for suspending or pulling something
noun: a mechanical device that is curved or bent to suspend or hold or pull something
noun: a catch for locking a door
noun: a sharp curve or crook; a shape resembling a hook
Share this page
Synonyms for hook
1. hooked tool: barb, bill, scythe
2. curved metal: clasp, grapple, fastener, catch, lock
3. sharp curve: curve, bend, angle, crook, twist, arch
4. curve sharply: curve, bend, crook, twist, arch, turn, angle
5. snag: catch, fasten, pin, capture, ensnare, secure, stab
Related Albanian Translations
hook up v. mbërthej (fustanin), lidh me kanxhë (vagonat), lidh [el.], vë në prizë, montoj, bashkoj (pjesët e aparaturës)
hooka n. nargjile
hookah n. nargjile
hook-and-eye v. mbërtheckë, mashkull-e-femër
hooked adj. përkulur: i përkulur, grep: si grep, gremçak, gremç: me gremç, punuar: i punuar me grep, droguar: i droguar, narkoman
hooker n. kapës, mbërthyes, vjedhës, pije, gotë: një gotë e madhe uiski, kurvë [zhrg.], prostitutë, harpi [zhrg.], prosti [zhrg.]
hook-nosed adj. hundësqep
hookup n. bashkim (i pjesëve të aparaturës), montim
Verb forms for hook
Present participle: hooking
Present: hook (3.person: hooks)
Past: hooked
Future: will hook
Present conditional: would hook
Present Perfect: have hooked (3.person: has hooked)
Past Perfect: had hooked
Future Perfect: will have hooked
Past conditional: would have hooked