raw-boned in Albanian

Pronunciation
adj. thatë: i thatë, brinjëdalë, kockë e lëkurë
Share this page