accommodating in Dutch and example sentences

accommodating in Dutch

Pronunciation
bn. hulp; aangenaam; flexibel; gul

Example Sentences

Its borders are set not by how may countries want to join, but by how many countries it can accommodate.
Haar grenzen worden niet bepaald door het aantal landen dat erbij wil, maar het aantal dat zij kan verwerken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Scottish salmon farming is the biggest in the European Union and accommodates 90% of the British aquacultural industry.
De Schotse viskwekerij is de grootste viskweeksector in de Europese Unie en vertegenwoordigt 90% van de totale Britse aquacultuursector.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Council' s common position as it is now before us attempts to accommodate all these interests.
Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad zoals het nu voorligt tracht een balans te vinden tussen al die belangen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Further growth of freight and passenger transport will need to be accommodated by alternative means: by rail or on water.
Verdere groei van personen- en vrachtverkeer zal op een andere manier moeten plaatsvinden: op de rails of via het water.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This report should also accommodate the downside of a worldwide aviation market.
Ook in dit verslag behoort de schaduwzijde van een wereldwijde luchtvaartmarkt aandacht te krijgen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As a result, the Commission has agreed on the necessary budget adjustments to accommodate new needs.
De Commissie zag zich daardoor genoodzaakt financiële correcties toe te passen om aan de nieuwe behoeften te kunnen voldoen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Admittedly, an exception is made but then this exception accommodates further exceptions.
Er wordt weliswaar een uitzondering gemaakt maar op die uitzondering zijn weer uitzonderingen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would be willing to help and even accommodate asylum seekers." And I replied, "Do not worry.
Toch vind ik ook dat asielzoekers geholpen moeten worden en onderdak moeten krijgen".
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is important that as Fifteen we find the accommodating political climate to make the necessary progress in the months ahead.
Het is belangrijk dat wij als vijftien lidstaten een zodanig politiek klimaat weten te vinden dat in de komende maanden de noodzakelijke vooruitgang kan worden geboekt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Small ports will need to make a considerable effort to accommodate this directive in the foreseeable future.
Kleine havens zullen in de komende periode een behoorlijke poging moeten doen om aan deze richtlijn te voldoen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These countries will decide whether the fragile system of the North Sea can accommodate ships from other regions.
Deze landen besluiten of er in het fragiele systeem van de Noordzee plaats is voor schepen uit andere regio' s.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It was uncommonly difficult to accommodate everyone.
Het was bijzonder moeilijk om met alle wensen rekening te houden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For that too, a proper system will need to be developed to accommodate this.
Ook daar zal dan een behoorlijk systeem voor moeten kunnen bestaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It can therefore easily be accommodated after the elections to the European Parliament.
Die Conferentie kan dus prima na de verkiezingen voor het Europees Parlement worden gehouden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These trends will continue to grow and there is no reason why they cannot be accommodated.
Deze trends zullen blijven toenemen en er is geen reden om hier niets mee te doen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Regarding ports of refuge, for example, the Member States must draw up plans for accommodating ships in distress.
Wat de vluchthavens betreft, moeten de lidstaten bijvoorbeeld plannen op tafel leggen voor de ontvangst van schepen in nood.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I certainly think that the conciliation committee made a lot of changes to try to accommodate these reservations.
Ik vind dat in het bemiddelingscomité wel degelijk rekening is gehouden met deze twijfels. Daarom wil ik de rapporteur ook feliciteren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That means that everyone must be accommodating, for everyone is responsible for the cohesion within the Government.
Dat betekent dat iedereen moet inschikken, want iedereen is verantwoordelijk voor de cohesie binnen de regering.
pronunciation pronunciation pronunciation err
From that point of view, the report merely accommodates existing practices.
Het verslag doet dus niets meer dan inspelen op de bestaande praktijken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is now a sound compromise proposal before us by Parliament, also accommodating the Council.
Er ligt nu een goed compromisvoorstel van het Parlement, ook in de richting van de Raad, op tafel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for accommodating
obliging: helpful, considerate, kind, neighbourly