advanced stage in Dutch and example sentences

advanced stage in Dutch

Pronunciation
vooruitgang,vordering

Example Sentences

I thought that this was at a more advanced stage. I am sorry.
Het spijt me, ik dacht dat het eerder zou plaatsvinden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That exercise is now at a very advanced stage, but has not yet been completed.
Die herziening is nu in een vergevorderd stadium, maar ze is nog niet geheel afgerond.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Different services are expressing their opinions, so it is at an advanced stage of internal preparation today.
Verschillende diensten geven hun mening, dus het voorstel bevindt zich in een gevorderd stadium van interne voorbereiding.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ratification preparations by the remaining two Member States are at an advanced stage.
De voorbereidingen voor ratificatie door de resterende twee lidstaten bevinden zich in een vergevorderd stadium.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My dear Sir, Cyprus is at an advanced stage of accession negotiations.
Mijnheer de afgevaardigde, Cyprus bevindt zich nu in een vergevorderd stadium van de toetredingsonderhandelingen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Firstly, they are projects at an advanced stage of development that can be launched immediately.
Ten eerste moest het om projecten gaan die zich in een reeds vergevorderde ontwikkelingsfase bevonden en onmiddellijk van start konden gaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As far as the Council is aware, negotiations between Portugal and Canada on this matter have reached an advanced stage.
Voor zover de Raad weet, zijn de onderhandelingen over deze kwestie tussen Portugal en Canada in een vergevorderd stadium.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We believe strongly in close collaboration with our different partners and we have already reached an advanced stage there.
Wij zijn een zeer groot voorstander van een nauwe samenwerking met onze verschillende partners en op dat gebied zitten wij al in een vergevorderd stadium.
pronunciation pronunciation pronunciation err
COPD is a common and costly lung disease whose advanced stage is chronic respiratory failure.
COPD is een veel voorkomende en kostbare longaandoening die in een voortgeschreden stadium een chronisch ademnood geeft.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(RO) Croatia continues to be at the most advanced stage among the Western Balkan states on their path to EU accession.
(RO) Kroatië blijft de andere staten van de Westelijke Balkan een stap voor op de weg naar toetreding tot de EU.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Romania is also at an advanced stage in the process of adopting a national civilian capabilities strategy.
Daarnaast is de nationale strategie met betrekking tot civiele capaciteit in Roemenië in een vergevorderd stadium.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Work on obtaining gas from non-conventional deposits is at an advanced stage in all of these countries.
Het werk om gas uit onconventionele lagen te halen bevindt zich in al deze landen in een vergevorderd stadium.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Work on this is at a very advanced stage and I hope that a political decision can be taken in the course of the next year.
Het werk hieraan is in een vergevorderd stadium, en ik hoop dat er volgend jaar een politiek besluit over kan worden genomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Car Oil programme is at quite an advanced stage.
Wij zijn al vrij ver gevorderd met het Auto-oil-programma.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The objective of the Convention only concerns disqualification from driving, which is a relatively advanced stage for drivers.
Deze overeenkomst beoogt alleen de ontzegging van de rijbevoegdheid, voor een automobilist trouwens een verhoudingsgewijs vergaande maatregel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am able to inform you that preparatory work on the agreement with Brazil has already reached an advanced stage.
Ik kan u meedelen dat de besprekingen ter voorbereiding van de overeenkomst met Brazilië al in een zeer vergevorderd stadium zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page