advantageous in Dutch and example sentences

advantageous in Dutch

Pronunciation
bn. voordelig

Example Sentences

This offer was very advantageous to Morocco for a number of reasons.
Dit aanbod was om verschillende redenen zeer, zeer voordelig voor Marokko.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Functioning globalised financial markets are no doubt advantageous.
Goed functionerende financiële markten op wereldschaal bieden beslist voordelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is no doubt that this is economically advantageous.
Dat is ongetwijfeld ook een economisch voordeel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It has been proved, as in the case of the Efremer study, that they are highly advantageous for the European economy.
Uit het door Efremer uitgevoerde onderzoek blijkt dat deze overeenkomsten heel gunstig zijn voor de Europese economie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is the tenderer with the financially most advantageous offer to whom the contract must be awarded.
De inschrijver met de economisch voordeligste inschrijving komt in aanmerking voor de opdracht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Such a bilateral solution should also be advantageous to the Chinese, who are concerned about their international reputation.
Een bilaterale oplossing zou ook de Chinezen tot voordeel strekken; zij hebben immers een internationale reputatie hoog te houden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
When account is taken of the economy, account should not, however, only be taken of the financially most advantageous tender.
Rekening houden met de economie betekent echter nog niet dat uitsluitend rekening moet worden gehouden met het financieel meest voordelige aanbod.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Defence industrial link-ups and collaborations should be with the most advantageous partners, wherever they might be.
Banden of samenwerkingsprojecten binnen de defensie-industrie zouden met de gunstigste partners moeten worden aangegaan, waar die zich ook bevinden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That will only benefit the discussion as a whole and may even be advantageous to you.
Dat is alleen maar behulpzaam voor de hele discussie en misschien ook wel voor u.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That would be advantageous from an Irish perspective because Irish covered bond issues have the highest credit rating.
Dat zou vanuit Iers perspectief voordelig zijn aangezien Ierse gedekte obligaties de hoogste kredietwaardigheid hebben.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That can definitely be advantageous provided that the URBAN dimension’s successful continuity is ensured.
Dat kan zijn voordelen hebben, mits de continuïteit van het succes van de Urban-dimensie wordt gewaarborgd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Through advantageous agreements, the ACP countries have had special access to the EU’s market.
De ACS-landen hebben door gunstige overeenkomsten een speciale toegang tot de EU gekregen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We therefore strongly encourage both sides to find a mutually advantageous solution to this situation as soon as possible.
We vragen beide partijen dan ook dringend om zo spoedig mogelijk een voor iedereen bevredigende oplossing voor deze zaak te zoeken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have also simplified REACH - a move that has been very advantageous to small companies.
We hebben REACH ook vereenvoudigd, wat een groot voordeel heeft opgeleverd voor het midden- en kleinbedrijf.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The compromise before us is not as advantageous as it might have been, and that, I think, is very sad.
In het thans voorliggende compromis worden die voordelen niet volledig benut, en dat vind ik zeer betreurenswaardig.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is advantageous for the environment and for technology if both levels enter into force as actual levels.
Het heeft voordelen voor het milieu en de technologie als beide fasen ook echt gefaseerd ingevoerd worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We believe that enlargement is enormously advantageous for the European Union and for the States that join it.
Wij denken dat de Europese Unie en de landen die daartoe toetreden enorm profiteren van de uitbreiding.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Good economic relations are advantageous to both sides.
Goede economische relaties zijn voordelig voor beide partijen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is therefore our duty to find the most advantageous and effective synergy in this area.
Het is daarom onze plicht om op dit gebied de meest voordelige en efficiënte synergie te vinden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That possibility is advantageous for Community vessels insofar as they will thus be exempt from the payment of licence fees.
Die mogelijkheid is voordelig voor schepen van de Gemeenschap omdat ze op die manier niet zullen moeten betalen voor vergunningen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for advantageous
useful: helpful, beneficial, profitable, essential, invaluable