aggregate in Dutch and example sentences

aggregate in Dutch

Pronunciation
zn. totaal; massa; mengsel, mengeling
ww. verenigen, in totaal bedragen
bn. totaal, aggregaat

Example Sentences

Money laundering represents between 2 and 5% of aggregate global GNP.
Het witwassen van geld bedraagt tussen de 2 en 5% van het gezamenlijke wereldwijde BNP.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Some of the penalties appear to have been presented in aggregate form, making it difficult to identify the range imposed.
Sommige boetes blijken in samengevoegde vorm te zijn gepresenteerd, waardoor moeilijk is vast te stellen in hoeverre de opgelegde boetes uiteenlopen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission takes note that Member States will provide yearly updates for some aggregated data sets.
De Commissie neemt kennis van het feit dat de lidstaten jaarlijks updates voor een aantal gebundelde datareeksen zullen verstrekken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In that period, by discretionary additions in the aggregate, the Council added EUR 33 billion of discretionary expenditure.
In die periode zijn de discretionaire uitgaven van de Raad door een toename van de totale kosten met 33 miljard euro gestegen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There will be an annual report with aggregated data, which will contain all the information.
Er komt een jaarlijks verslag met geaggregeerde gegevens, dat alle informatie zal bevatten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Moreover, the legislation in this current draft allows only the transmission of aggregated data, not of microdata.
Bovendien staat de wetgeving beschreven in dit ontwerp alleen de overdracht van geaggregeerde gegevens toe, niet van microgegevens.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It would not be right to encourage aggregate demand all over the EU.
Het zou niet juist zijn om de totale vraag in de hele EU aan te moedigen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
National data should be aggregated in each Member State and sent to the Commission in the form of collective information.
Landelijke gegevens moeten in elke lidstaat verzameld worden en in de vorm van collectieve informatie naar de Commissie gestuurd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Such aggregate information is sufficient for further analysis at EU level.
Zulke verzamelinformatie is voldoende voor verdere analyse op EU-niveau.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A renewed increase in the euro-area aggregate fiscal deficit ratio is projected for 2008.
Voor 2008 wordt een nieuwe stijging van de totale begrotingstekortquote in de eurozone voorzien.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our aggregated deficit in public finances now amounts to almost 7% of GDP - over three times more than last year.
Ons gecombineerde tekort in de overheidsfinanciën bedraagt nu bijna 7 procent van het BBP: ruim drie keer meer dan vorig jaar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This data needs to be aggregated at national and regional level.
Deze gegevens moeten op nationaal en regionaal niveau worden samengevoegd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have talked a lot about the transfer of aggregated data, so-called bulk data transfers.
Er is veel gesproken over de overdracht van samengevoegde gegevens, de zogenaamde overdracht van gegevens in bulk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, the transfer of aggregate data is certainly going overboard.
De overdracht van gegevens in bulk schiet evenwel zijn doel voorbij.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Colombian, Peruvian and Central American aggregated quantities account for less than 2% of European consumption.
De hoeveelheden suiker afkomstig uit Colombia, Peru en Midden-Amerika vertegenwoordigen tezamen nog geen 2 procent van de Europese consumptie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
in writing. - GDP (gross domestic product) is the aggregated added value of all money-based economic activities.
schriftelijk. - (EN) Het bbp (bruto binnenlands product) vertegenwoordigt de totale toegevoegde waarde van alle op geld gebaseerde economische activiteiten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
in writing. - It is known that GDP (gross domestic product) is the aggregated added value of all money-based economic activities.
schriftelijk. - (EN) Het is bekend dat het bbp (bruto binnenlands product) de totale toegevoegde waarde van alle op geld gebaseerde economische activiteiten vertegenwoordigt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Was the EU not far too naive in agreeing to the non-aggregated volume restrictions under the Blair House Agreement?
Is de EU niet veel te naïef geweest toen we de niet-geaggregeerde volumebeperking in het Blairhouse-akkoord accepteerden?
pronunciation pronunciation pronunciation err
These predictions are based upon macro-economic aggregates which take into account, in particular, assessments of growth.
Deze prognoses zijn gebaseerd op macroeconomische aggregaten waarin met name rekening wordt gehouden met evaluaties van de groei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A 1986 rule required that the maximum aggregate length of beams should be reduced.
Een voorschrift uit 1986 vereiste een vermindering van de maximale gezamenlijke lengte van de boomkorren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for aggregate
1. total: entire, complete, added, combined
2. entirety: whole, amount, totality, assemblage, body, gross, sum
3. gather: accumulate, amass, assemble, collect, total
4. add up to: amount to
Verb forms for aggregate
Present participle: aggregating
Present: aggregate (3.person: aggregates)
Past: aggregated
Future: will aggregate
Present conditional: would aggregate
Present Perfect: have aggregated (3.person: has aggregated)
Past Perfect: had aggregated
Future Perfect: will have aggregated
Past conditional: would have aggregated