amendment in Dutch and example sentences

amendment in Dutch

Pronunciation
zn. amendement;verandering; correctie; amendement

Example Sentences

No amendments have been proposed relating to Monday and Tuesday.
Ik heb geen wijzigingen voor de maandag en de dinsdag.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is no room for amendments.
Daaraan mag niets veranderd worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We shall continue with the other amendments to the agenda.
We gaan nu verder met de andere wijzigingen in de agenda.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our amendments from the first reading have, I believe, been taken into account very satisfactorily.
Met onze amendementen uit de eerste lezing is volgens mij in hoge mate rekening gehouden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Finally, the amendment tabled by the rapporteur is perfectly logical and I can, therefore, give it my wholehearted support.
Tenslotte, het amendement dat de rapporteur voorstelt, is niet meer dan logisch en dat kan ik dan ook van harte ondersteunen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My amendments concern the frost-resistance ratings for tankers carrying these dangerous goods.
Mijn amendementen hebben betrekking op de vorstbestendigheid van de transporttanks voor deze gevaarlijke goederen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Most of the proposed amendments are of a purely technical nature.
De meeste amendementen zijn van zuiver technische aard.
pronunciation pronunciation pronunciation err
By approving this amendment, we take account of the fact that it can be very cold in the northern parts of the European Union.
Door dit amendement goed te keuren, houden wij rekening met het feit dat het in de noordelijke gebieden van de Unie zeer koud kan zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Lastly, Mr President, the basic problems justifying this amendment of the directive have been pointed out.
Tot slot, mijnheer de Voorzitter, wil ik zeggen dat de fundamentele problemen die de wijziging van deze richtlijn rechtvaardigen reeds genoemd zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Seven amendments have been retabled for this plenary sitting.
Zeven amendementen zijn opnieuw ingediend in de plenaire vergadering.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The rapporteur' s Amendments Nos 6 and 7, therefore, deserve our support.
De amendementen 6 en 7 van de rapporteur verdienen daarom steun.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The voices in favour of its amendment were unanimous.
Men is unaniem van oordeel dat deze verordening moet worden gewijzigd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I support the proposed deadline for the Commission being 30 September in a proposed amendment.
In een amendement stel ik 30 september voor als uiterste datum voor een voorstel van de Commissie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I just want to outline some of the issues that we, as Socialists, have put down as amendments.
Ik wil de aandacht vestigen op enkele punten waarover de PSE-Fractie amendementen heeft ingediend.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have put down an amendment to that effect.
Op dit punt hebben wij een amendement ingediend.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I very much admire him for keeping his spirits up at a time when he was inundated with so many amendments.
Ik heb speciaal bewondering voor hem dat hem de moed niet in de schoenen is gezonken toen hij bedolven werd onder zoveel amendementen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Meanwhile, Mr van Hulten has been inundated with amendments, more than 100 amendments in the first round.
Ondertussen werd de heer Van Hulten bedolven onder amendementen, meer dan 100 amendementen in een eerste ronde.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would like to say that this report represents a huge improvement, also with its amendments.
Ik wil zeggen dat dit verslag een geweldige verbetering te zien heeft gegeven, ook door de amendering.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Parliament' s opinion expressly demands amendments to the Treaty in the area of economic policy.
In het advies van het Parlement wordt uitdrukkelijk om Verdragswijzigingen op het gebied van het economische beleid gevraagd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our group has therefore tabled a raft of amendments which, when taken together, form a real alternative resolution.
Onze fractie heeft enkele amendementen ingediend die samen een daadwerkelijk alternatief vormen voor de resolutie die hier ter tafel ligt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for amendment
1. legislative addition: bill, measure, act, revision, rider, supplement
2. alteration: correction, improvement, reformation, revision