amendment in Dutch and example sentences

amendment in Dutch

Pronunciation
zn. amendement;verandering; correctie; amendement

Example Sentences

Of course I would add that I continue to support this committee' s amendments, which they adopted unanimously.
Ik ondersteun alle door die commissie voorgestelde amendementen, die daar met eenparigheid werden goedgekeurd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have even submitted four amendments on behalf of my group that largely relate to the correct way of quoting Council decisions.
Ik heb zelf namens mijn fractie vier amendementen ingediend over de juiste manier om naar een besluit van de Raad te verwijzen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is also a proposed amendment to both of Mrs De Palacio' s reports.
Er ligt ook een amendement op beide verslagen van mevrouw De Palacio voor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is why the Commission supports Mrs Palacio' s Amendment No 22 in both respects.
Daarom steunt de Commissie in beide opzichten amendement 22 van mevrouw Palacio.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These are a few introductory remarks concerning the key amendments.
Dit zijn enige inleidende opmerkingen over de belangrijkste amendementen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nevertheless, I have tabled an amendment.
Niettemin heb ik een amendement ingediend.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mrs Berger, in your Amendment No 2 to Recital 6, you mention legal security.
Mevrouw Berger, in uw amendement nummer 2 op overweging 6 heeft u het over rechtszekerheid.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would therefore ask Members to examine my amendment carefully, and I hope that tomorrow we will achieve a result.
Ik verzoek het Parlement daarom mijn amendement aandachtig te bestuderen, en ik hoop dat we morgen tot een resultaat kunnen komen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In terms of comitology, Amendments Nos 14 and 21 also apply in part, insofar as the rights of Parliament are concerned.
Wat de comitologie betreft zijn de amendementen 14 en 21 ook deels aanvaardbaar voor zover het de rechten van het Parlement betreft.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In this respect, the Commission supports Amendment No 22, as I have already mentioned.
De Commissie steunt in dat opzicht amendement 22, zoals ik ook al eerder heb opgemerkt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The other amendments are unacceptable.
De overige amendementen zijn onaanvaardbaar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As Amendment No 18 refers to Directive 96/71 concerning the minimum wage which is already in force, no change is necessary.
Amendement 18 verwijst naar richtlijn 96/71 betreffende minimumlonen die al van toepassing is zodat er geen wijziging nodig is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Amendment No 19 is also unacceptable, given my thoughts on Amendment No 10.
Ook amendement 19 is onaanvaardbaar gezien mijn overwegingen bij amendement 10.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission has the same opinion of similar amendments to the second proposal.
De Commissie heeft hetzelfde standpunt over soortgelijke amendementen op het tweede voorstel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would like to add that Amendment No 10 to that proposal is wholly acceptable.
Ik wil daaraan toevoegen dat amendement 10 op dat voorstel volledig aanvaardbaar is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Some of the amendments in your report pose this question. For example, Amendments Nos 1, 2 and 4.
Een aantal amendementen op uw verslag gaat in deze richting, zoals de nummers 1, 2 en 4.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Amendment No 4 is of a similar nature.
Amendement 4 is min of meer van dezelfde aard.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We therefore have a number of amendments.
Daarom liggen er een heleboel amendementen op tafel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There are amendments which propose splitting the costs fifty-fifty between the manufacturer and the buyer of a new car.
Er liggen amendementen op tafel om de kosten fifty-fifty te delen tussen de constructeur en de koper van een nieuwe auto.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There are a number of sound amendments.
Er zijn veel goede amendementen ingediend.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for amendment
1. legislative addition: bill, measure, act, revision, rider, supplement
2. alteration: correction, improvement, reformation, revision