amendment in Dutch and example sentences

amendment in Dutch

Pronunciation
zn. amendement;verandering; correctie; amendement

Example Sentences

No, according to the Christian Democrats in Amendment No. 38: car manufacturers and car drivers should split the cost 50/50.
Nee, zeggen de christen-democraten in amendement 38: autofabrikanten en automobilisten moeten de kosten half, half delen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is why I urge you to vote against Amendments Nos 38 and 45.
Daarom, collega's, stem tegen de amendementen 38 en 45.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If they were adopted, many of the amendments which have been tabled would considerably weaken the directive.
Veel van de ingediende amendementen zullen, als ze aangenomen worden, de richtlijn zeer sterk afzwakken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is why, I urge you to support the amendments tabled by Bernd Lange.
Dames en heren, daarom verzoek ik u de amendementen van de heer Lange goed te keuren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The intention of Florenz and Lange in their amendments is obvious: to sabotage the directive!
Het is duidelijk wat Florenz en Lange met hun amendementen willen bereiken: het stranden van deze richtlijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are more in agreement with the amendment proposed at first reading.
Wij konden ons beter terugvinden in het amendement op de eerste lezing.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If these amendments are adopted, I think that we shall cause Parliament seriously to lose credibility on environmental issues.
Indien deze amendementen aangenomen worden, zet het Parlement zijn geloofwaardigheid op het gebied van milieubescherming ernstig op het spel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The manufacturers have tricked Mr Florenz and Mr Lange into tabling amendments here which seriously weaken these proposals.
De constructeurs hebben de heer Florenz en de heer Lange zo ver gekregen amendementen in te dienen die de voorstellen ernstig ondermijnen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If you want the full benefits of this directive use your vote to throw out these amendments.
Als u ten volle de vruchten wilt plukken van deze richtlijn, gebruik dan uw stem om deze amendementen van tafel te vegen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There are amendments here today that are proposing that should be the case.
Volgens sommige amendementen die vandaag zijn ingediend, zou het allemaal zo moeten worden geregeld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I cannot accept that and on behalf of the taxpayers and the consumers of Europe I am voting against those amendments.
Ik leg mij daar niet bij neer, en uit naam van de belastingbetalers en de consumenten van Europa stem ik tegen deze amendementen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A total of 48 amendments have been tabled.
Er zijn in totaal 48 amendementen ingediend.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission can adopt 10 amendments in their entirety.
De Commissie kan tien amendementen in zijn geheel goedkeuren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Three amendments can be partially approved, and one can be approved in principle.
Drie amendementen kunnen gedeeltelijk en één kan in beginsel worden goedgekeurd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This applies to Amendment No 5, excluding section 1; 8 and 9, section 1; 10 and 12, section 3; 15, 16, 20, 22, 24 and 25.
Dit betreft amendement 5, behalve het eerste deel, 8, 9, het eerste deel, 10, 12, het derde deel, 15, 16, 20, 22, 24 en 25.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These amendments can all be approved.
Al deze amendementen worden goedgekeurd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Amendments Nos 6 and 21 are new; the Commission can approve these.
Amendement 6 en 21 zijn nieuw; de Commissie keurt ze goed.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission can also approve Amendment No 26 with certain editorial changes.
De Commissie keurt ook amendement 26 op enkele redactionele wijzigingen na goed.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Amendments Nos 4, 11, 12, 13, 28, 30, 32, 37, 42 and 48 concern the phasing-out of heavy metals.
De amendementen 4, 11, 12, 13, 28, 30, 32, 37, 42 en 48 betreffen het afschaffen van zware metalen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Amendment No 12 involves a delay of at least ten years in bringing the provision into force.
Amendement 12 zou betekenen dat het in werking treden van de maatregel minstens tien jaar uitgesteld wordt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for amendment
1. legislative addition: bill, measure, act, revision, rider, supplement
2. alteration: correction, improvement, reformation, revision