amendment in Dutch and example sentences

amendment in Dutch

Pronunciation
zn. amendement;verandering; correctie; amendement

Example Sentences

Amendments Nos 4, 11 and 30 mean that heavy metals have to be separated from the waste before recycling.
De amendementen 4, 11 en 30 betekenen dat de zware metalen vóór recycling van het afval gescheiden moeten worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Amendments Nos 17, 18, 27, 34, 36, 38, 44 and 45 relate to the manufacturer' s liability.
De amendementen 17, 18, 27, 34, 36, 38, 44 en 45 betreffen de producentenverantwoordelijkheid.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission does not consider that the amendments would improve the balance without, at the same time, creating tensions.
De Commissie vindt niet dat de amendementen het evenwicht vergroten, maar is van mening dat ze juist voor meer spanningen zorgen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Amendments Nos 39, 40, 46 and 47 concern quantified objectives.
De amendementen 39, 40, 46 en 47 betreffen gekwantificeerde doelstellingen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These amendments would also make the objectives awkward to deal with and difficult to supervise.
Deze amendementen zouden de haalbaarheid en de controle van de doelstellingen bemoeilijken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We do not consider that Amendments Nos 2 and 14 add anything to the directive.
We zijn niet van mening dat de amendementen 2 en 14 iets aan de richtlijn toevoegen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Amendment No 23 involves the Commission' s having to adopt quality standards for reusable components.
Amendement 23 betekent dat de Commissie kwaliteitsnormen moet invoeren voor herbruikbare componenten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is a danger of Amendments Nos 31 and 41 reducing the chances of recycling plastic, tyres and glass.
In het bijzonder de amendementen 31 en 41 kunnen de mogelijkheden voor recycling van plastic, autobanden en glas ondermijnen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Furthermore, Amendment No 43 does not fall within the directive' s area of applicability.
Verder hoort amendement 43 niet thuis in het toepassingsgebied van de richtlijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is an error which has still not been corrected and that is on Amendment No 4.
Eén fout is nog altijd niet gecorrigeerd, en die staat in amendement nummer 4.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It should not be in the amendment.
Het hoort niet thuis in dit amendement.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Madam President, the Socialist Group proposes the following oral amendment.
Mevrouw de Voorzitter, de Fractie van de Europese Sociaal-democraten dient het volgende mondelinge amendement in.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is why I voted in favour of the amendments.
Ik heb daarom voor de amendementen gestemd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Before the vote at the plenary sitting, new amendments have been tabled such as have already been voted down by the Committee.
Voor de stemming in de plenaire vergadering zijn er nieuwe amendementen ingediend die in de commissie al waren afgekeurd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
So let us vote for these amendments in order to preserve these gems of the automobile industry.
Deze amendementen moeten worden aangenomen zodat de juweeltjes van de auto-industrie behouden kunnen blijven.
pronunciation pronunciation pronunciation err
- My party opposed this measure and the proposed amendments.
Mijn partij is tegen deze maatregel en de voorgestelde amendementen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have serious reservations about the Council' s proposed amendments.
Wij staan zeer terughoudend jegens de wijzigingsvoorstellen van de Raad.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our group is reviewing a few amendments that were rejected by the committee.
Onze fractie herziet enkele amendementen die bij de behandeling in de commissie zijn verworpen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Consequently, we cannot support Amendment No 2 of the Greens, as borne out in the committee meeting.
Amendement 2 van de groenen kan dan ook, evenals in de commissievergadering, niet op onze steun rekenen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Hence our amendment in order to prevent contradictions between general policy and actual projects.
Vandaar ook ons amendement om tegenstrijdigheden tussen algemeen beleid en concrete projecten te voorkomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for amendment
1. legislative addition: bill, measure, act, revision, rider, supplement
2. alteration: correction, improvement, reformation, revision