amendment in Dutch and example sentences

amendment in Dutch

Pronunciation
zn. amendement;verandering; correctie; amendement

Example Sentences

My group will not be supporting those amendments.
Mijn fractie steunt deze amendementen niet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This makes the large number of amendments and far too long a wish list of possible tasks all the more astonishing.
Des te verbazender is het hoge aantal amendementen en de veel te lange verlanglijst met mogelijke taken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have no sympathy for amendments once again backing the TAOs.
Ik heb geen begrip voor amendementen waarin wordt voorgesteld de BAT's weer in ere te herstellen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Therefore I am putting forward these amendments to Parliament to give its support to the contributions of this type of programme.
Daarom leg ik deze amendementen voor aan de geachte afgevaardigden, zodat zij hun steun kunnen geven aan de bijdragen die met dit soort programma's worden geleverd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Therefore I am putting forward three amendments. I would urge Parliament to support them.
Daarom dien ik drie amendementen in, en ik hoop van ganser harte dat het Parlement deze zal steunen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I will comment briefly on the 13 amendments tabled.
Ik wil nog even ingaan op de 13 ingediende amendementen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Here there are only three which the Commission cannot accept, Amendments Nos 3, 12 and 13.
De Commissie heeft met slechts drie daarvan problemen, en wel met de amendementen 3, 12 en 13.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our parliamentary Group will table an amendment in this respect and we expect a positive message from you.
Mijn parlementaire fractie zal hierover een amendement indienen en ik zou graag zien dat u wat positieve signalen laat horen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Given the oral amendment, we felt we could vote in favour and that is what we have done.
Dankzij het mondelinge amendement konden wij deze tekst aanvaarden en wij hebben dus voor gestemd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I want to defend an amendment tabled by my group on the maritime aspect of this Community initiative.
Ik wil het hier graag opnemen voor een amendement dat mijn fractie heeft ingediend over het maritieme aspect van dit communautair initiatief.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Amendment No 11 replaces 'government or municipal officials' with 'government officials' .
In amendement 11 vervangen we de term "fulltime overheids- of gemeenteambtenaren" door "overheidsambtenaren van alle bestuursniveaus".
pronunciation pronunciation pronunciation err
Amendment No 12 responds to the expectations of the Committee on Regional Policy, Transport and Tourism of this House.
Amendement 12 is in lijn met de verwachtingen van de Commissie regionaal beleid, vervoer en toerisme van het Europees Parlement.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have now tabled a proposed amendment on precisely this compromise with the Commission on the text.
Wij hebben nu een amendement ingediend dat precies over deze compromistekst van de Commissie gaat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are therefore assuming that you will accept our proposed amendment with regard to genetically-modified organisms.
Daarom gaan wij ervan uit dat u ons amendement met betrekking tot genetisch gemodificeerde organismen ook zult overnemen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We therefore assume, Commissioner Byrne, that you too will accept our proposed amendment of the legal base.
Daarom, commissaris Byrne, denken wij dat u onze amendementen betreffende de rechtsgrondslag ook zult overnemen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The scope of the proposed amendment is therefore very limited.
Het toepassingsgebied van de voorgestelde wijziging is daarom zeer beperkt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Five amendments have been presented by Parliament.
Het Parlement heeft vijf amendementen ingediend.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I shall deal with each of the individual amendments separately.
Ik zal elk van de voorgestelde amendementen afzonderlijk bespreken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The first amendment proposes to change the legal base of the proposal by replacing Article 37 with Article 152.
Het eerste pleit ervoor de rechtsgrond van het voorstel te wijzigen door artikel 37 te vervangen door artikel 152.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The proposed amendment is technical and cannot be interpreted as having as its primary objective the protection of public health.
Wat wij voorstellen is een technische wijziging die niet gezien kan worden als een voorstel dat in eerste instantie gericht is op bescherming van de volksgezondheid.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for amendment
1. legislative addition: bill, measure, act, revision, rider, supplement
2. alteration: correction, improvement, reformation, revision