appoint in Dutch and example sentences

appoint in Dutch

Pronunciation
ww. aanstellen, benoemen

Example Sentences

Every year the senate appointed two new Consuls to lead the country.
Elk jaar, benoemde de Senaat twee nieuwe consuls om het land te leiden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They appointed Mr. White as manager.
Ze hebben meneer White als manager aangesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We appointed him as our representative.
We hebben hem als onze vertegenwoordiger aangeduid.
pronunciation pronunciation pronunciation err
When will the Commission appoint a Special Envoy for Tibet?
Wanneer is de Commissie van plan een speciaal gevolmachtigde voor Tibet te benoemen?
pronunciation pronunciation pronunciation err
In Germany we have a saying which runs: "when I don' t know what to do next, I appoint a committee".
In Duitsland bestaat de gevleugelde uitdrukking "als we het niet meer weten, benoemen we een commissie".
pronunciation pronunciation pronunciation err
A college of Commissioners, which has since been appointed, has presented an ambitious reform programme.
Inmiddels is een college van commissarissen aangetreden dat een ambitieus hervormingsprogramma heeft gepresenteerd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He was successful in that application and I am pleased to say that he was duly appointed.
Die sollicitatie was succesvol en ik ben blij dat hij inmiddels voor die functie is aangenomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If necessary, combinations of countries can alternate in appointing a Euro Commissioner.
Eventueel kunnen combinaties van landen roulerend een Eurocommissaris leveren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Their lawyers, some of whom are state appointed, were only allowed to look at the files the day before yesterday.
Pas eergisteren hebben de advocaten, van wie er enkele door de rechtbank zijn toegewezen, kennis kunnen nemen van het dossier.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr Levi, formerly Spokesman for the Commission, has been appointed Director of the Forward Studies Unit.
De heer Levi, die tot op heden woordvoerder van de Commissie was, is benoemd tot directeur van de groep voor prospectief onderzoek.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Clearly the very ambitious reform contained in your paper is going to be a formidable task for the managers you appoint.
Het is duidelijk dat u met de ambitieuze voorstellen in uw Witboek de managers die u gaat benoemen, voor een zware opgave stelt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Every insurance company will, therefore, need to appoint a representative in each Member State.
Elke verzekeringsmaatschappij zal daarom in elke lidstaat een vertegenwoordiger moeten aanstellen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are in favour of greater flexibility, but we have no use for a self-appointed avant garde to take the decisions on our behalf.
Wij zijn voorstander van grotere flexibiliteit, maar wij willen geen avant-garde die zichzelf benoemt en in onze plaats beslissingen neemt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That has fallen and been replaced by an interim government appointed by the military.
Die is nu afgezet en vervangen door een burgerregering die door het leger is benoemd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission services have already requested the Austrian authorities to appoint a new member of the Management Board.
De diensten van de Commissie hebben de Oostenrijkse autoriteiten reeds verzocht een nieuw lid in de raad van bestuur te benoemen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A first report has already been examined by the Commission and a rapporteur has been appointed.
Een eerste verslag is reeds in commissievergadering behandeld en een rapporteur is benoemd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Could we not appoint a genuine mediator or mediating body in consultation with the UN and the Commonwealth?
Zouden wij geen echte bemiddelaar of een bemiddelaarsinstantie kunnen aanstellen in samenspraak met de VN en het Commonwealth?
pronunciation pronunciation pronunciation err
I can only draw the conclusion that the male candidate was appointed on a quota basis.
Ik kan dit niet anders interpreteren dan als positieve discriminatie ten gunste van de mannelijke kandidaat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In principle, the European Union is supposed to appoint its own permanent representative in Macau.
In principe moet de Europese Unie ook een permanente vertegenwoordiger in Macau benoemen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A number of district and central courts have been set up, and over twenty judges have been trained and appointed in Chechnya.
Er zijn verschillende centrale en districtsrechtbanken ingesteld en er zijn meer dan twintig rechters opgeleid en benoemd in Tsjetsjenië.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Verb forms for appoint
Present participle: appointing
Present: appoint (3.person: appoints)
Past: appointed
Future: will appoint
Present conditional: would appoint
Present Perfect: have appointed (3.person: has appointed)
Past Perfect: had appointed
Future Perfect: will have appointed
Past conditional: would have appointed