authorize in Dutch and example sentences

authorize in Dutch

Pronunciation
[authorize (Amer.) ] ww. toestaan; toestemming geven; volmacht verlenen, autoriseren (ook "authorize")

Example Sentences

I authorize my workers to leave early.
Ik laat mijn werknemers toe om vroeg te vertrekken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The treaties do not authorise this reaction by the 14 Member States.
De reactie van de 14 lidstaten ontbeert steun in de Verdragen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr Haarder, to my knowledge no official has been authorised to say such a thing.
Mijnheer Haarder, voorzover ik weet is geen enkele ambtenaar bevoegd dergelijke uitspraken te doen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Angolan Government must immediately authorise a substantial UN presence which can mediate and can report on human rights.
De Angolese regering moet onmiddellijk een substantiële VN-aanwezigheid toelaten die kan bemiddelen en kan rapporteren over de mensenrechten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To this end, the Council recently adopted a decision authorising the Commission to negotiate on this very protocol.
Met het oog daarop heeft de Raad recentelijk een besluit genomen waarbij de Commissie wordt gemachtigd over dit protocol onderhandelingen te voeren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As we know, Mrs de Palacio was authorised by the Council of Ministers to negotiate with the US.
Zoals u weet heeft de Raad mevrouw de Palacio gemachtigd om met de Amerikaanse zijde hierover te onderhandelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Several of the additives now proposed for use have been temporarily authorised by some Member States.
Een aantal van de thans voor toelating voorgedragen additieven is al tijdelijk goedgekeurd door een aantal lidstaten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This would mean that antibiotic-resistant products that have already been authorised would remain.
Dit zou betekenen dat tegen antibiotica resistente producten die reeds zijn goedgekeurd, nog steeds zouden mogen worden toegepast.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Bilateral talks must be held with authorised leaders.
Er moeten bilaterale gesprekken gevoerd worden met gevolmachtigde vertegenwoordigers.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the case of Mauritius, it also reduces the volume of authorised catches and specifies the number of vessels authorised to fish.
In het geval van Mauritius wordt het vangstvermogen eveneens beperkt terwijl het aantal vaartuigen dat een visvergunning krijgt specifiek wordt aangegeven.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Do we have the right to authorise research into the embryo for therapeutic purposes?
Moeten we het onderzoek naar embryo's om therapeutische doeleinden toestaan?
pronunciation pronunciation pronunciation err
That time-limit is equivalent to authorising undertakings to discharge their toxic substances for another 20 years.
Ik denk hierbij met name aan de vermelde termijn van twintig jaar waarbinnen bedrijven kunnen doorgaan met het lozen van hun giftige afvalstoffen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Also the Member State determines who is authorised to do this.
Ook de lidstaat bepaalt wie bevoegd is om dat te doen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have not been authorised to do this, but I am the coordinator of the PPE Group.
Ik heb daarvoor geen volmacht, maar ik ben de coördinatrice van de Fractie van de Europese Volkspartij.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Only then will we be able to authorise the release of GMOs into the environment.
Pas dan kan men de doelbewuste introductie van GGO' s in het milieu toestaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Only UNMIK and the international tribunal in The Hague would be authorised to sentence these people.
De enige instanties die bevoegd zijn om ze te veroordelen zijn KFOR en het Tribunaal in Den Haag.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Shipbuilding was the last industrial sector in which this type of aid was still authorised.
De scheepsbouw was de laatste industriesector waar deze vorm van steun nog was toegestaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Clarity is what this Parliament wants and it should therefore be authorised to examine the OLAF reports.
Helderheid is wat dit Parlement wil en daartoe dient het bevoegd te zijn om de rapporten van OLAF in te zien!
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have even had Directive 2078, which authorised the use of insecticides instead of reducing it.
Verder hadden we richtlijn 2078 die de aankoop van insecticiden mogelijk maakte in plaats van het gebruik ervan terug te dringen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The report gives responsibility for authorising GMOs to the European Food Authority.
Het verslag legt de verantwoordelijkheid voor de toelating van GMO' s bij de Europese Voedselautoriteit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for authorize
1. approve: legitimate, affirm, sanction, endorse, certify, back, legalize
2. allow: permit, entitle, empower, warrant, commission, license, ordain
Verb forms for authorize
Present participle: authorizing
Present: authorize (3.person: authorizes)
Past: authorized
Future: will authorize
Present conditional: would authorize
Present Perfect: have authorized (3.person: has authorized)
Past Perfect: had authorized
Future Perfect: will have authorized
Past conditional: would have authorized