caste in Dutch and example sentences

caste in Dutch

Pronunciation
zn. kaste, afgesloten sociale klasse

Example Sentences

It still exists as a caste system in India and neighbouring countries.
Deze bestaat nog steeds en wel als kastesysteem in India en buurlanden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A hundred and sixty million people from the lowest caste and chained in the dungeons of cultural and religious tradition.
Honderdzestig miljoen mensen uit de laagste kaste zitten vastgeklonken in de kerkers van de culturele en religieuze traditie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dalits are regularly abused by the higher caste.
Dalits worden routinematig misbruikt door de hogere kaste.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The caste system is a culturally constructed form of political and economic exploitation.
Het kastestelsel is een cultureel vastgetimmerde vorm van politieke en economische uitbuiting.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must not as if the whole caste system is itself untouchable.
We moeten niet doen of het hele kastesysteem zelf onaanraakbaar is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the caste system, people become serfs at birth.
In het kastenstelsel worden mensen lijfeigenen bij geboorte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I regret that the concept of castes was not discussed, and I regret that the statement has no binding character.
Ik betreur het dat het kastesysteem niet ter sprake is gekomen, en ik betreur het dat deze verklaring geen bindend karakter heeft.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For example, why is there no mention at all of the caste system in the documents adopted at Durban?
Waarom is er bijvoorbeeld geen enkele alinea gewijd aan het kastesysteem in de teksten die in Durban werden aangenomen?
pronunciation pronunciation pronunciation err
They have been the main ones to suffer under the caste of self-appointed warriors of God.
Zij hebben het meest geleden onder het bewind van de kaste van zelfbenoemde strijders van God.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The objectionable caste system.
Het verwerpelijke kastensysteem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Extensive violence, torture, structural violations, such as abuse of women, the caste system, are still a daily occurrence.
Grootschalig geweld, martelingen, structurele schendingen, zoals misbruik van vrouwen, en het kastenstelsel zijn nog steeds de werkelijkheid van alledag.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Even though Indian law prohibits caste discrimination, it is still a fact of life.
Kastendiscriminatie is in India wettelijk verboden, maar vindt feitelijk plaats.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Indian State actually practices positive discrimination in favour of the lower castes.
De Indiase staat past zelfs positieve discriminatie toe ten behoeve van de lagere kasten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nepal has a population of 23 million, and every second person is illiterate, whilst society is still governed by a caste system.
Eén op twee van de 23 miljoen inwoners van Nepal is analfabeet en de samenleving is nog altijd gebaseerd op het kastenstelsel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The single most significant reason for this is the caste system, which legitimises human inequality.
De belangrijkste, op zich staande reden hiervoor is het kastenstelsel, dat de ongelijke behandeling van mensen toestaat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Local authorities are all too ready to interpret the law to the benefit of a higher caste.
De lokale overheid interpreteert de wet al snel in het voordeel van een hogere kaste.
pronunciation pronunciation pronunciation err
So actually, if you are a Dalit, you have a safer lifestyle than if you are somebody from one of the other castes.
Eigenlijk heb je als Dalit dus een veiliger leven dan wanneer je iemand uit een van de andere kasten bent.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is democratic and it even has good laws against caste discrimination.
Het is een democratisch land en er zijn zelfs uitstekende wetten tegen discriminatie naar kaste.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is more akin to the caste system that traditionally existed in India.
Het is beter vergelijkbaar met het kastenstelsel zoals dat traditioneel in India bestond.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Firstly, privileges for a military caste; a closed armed group controls the administration and the economy.
Ten eerste: voorrechten voor een militaire kaste; een gesloten bewapende groep heeft de zeggenschap over het bestuur en over de economie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for caste
standing: order, rank, level, dignity, station