commission in Dutch and example sentences

commission in Dutch

Pronunciation
zn. commissie; verlening van een acad. of andere graad
ww. opdracht; benoeming tot officier

Example Sentences

He should work for the European Commission.
Hij zou voor de Europese Commissie moeten werken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
How much is the commission?
Wat zijn de verwerkingskosten?
pronunciation pronunciation pronunciation err
I can live with these minimum standards, but I would ask the Commission to monitor the situation very carefully.
Ik kan wel uit de voeten met deze minimumnormen, maar ik zou de Commissie toch willen vragen de ontwikkelingen nauwlettend te volgen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
But I would like to say that safety is a priority objective for the Commission.
Ik wil u echter zeggen, dames en heren, dat veiligheid voor de Commissie een prioritair doel is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission decides whether the Member States may impose certain rules of their own.
De Europese Commissie bepaalt of de lidstaten eigen bepalingen kunnen vastleggen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would like to briefly comment on the Commission' s proposal to amend the directive on the transport of dangerous goods by road.
Ik wil kort reageren op het voorstel van de Commissie om de richtlijn inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg te herzien.
pronunciation pronunciation pronunciation err
According to the Commission' s proposal -20ºC would have been sufficient.
Volgens het voorstel van de Commissie zou de grens van 20 graden onder nul voldoende zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is why I want to highlight some of the issues that I believe the Commission must have at the forefront.
Daarom wil ik een aantal onderwerpen noemen waaraan de Commissie speciaal aandacht dient te besteden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We look to the Commission to deal with points in relation to additionality.
Van de Commissie verwachten wij een verklaring met betrekking tot de additionaliteit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We look to the Commission also to ensure that there is matched funding for projects.
Ook verwachten wij van de Commissie dat zij kan instaan voor de aanvullende financiering van de projecten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Finally, we ask that the Commission ensures that Structural Fund monies are spent in a way which is transparent.
Tot slot vragen wij de Commissie ervoor te zorgen dat de structuurfondsgelden op transparante wijze worden besteed.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is one area in which I believe the Commission can be a very great friend to Wales.
Dit is een gebied waarop de Commissie echt haar goede wil kan tonen aan Wales.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We hope that the Commission can reassure us that this was an oversight which is now being dealt with constructively.
Wij hopen dat de Commissie ons kan geruststellen met de verzekering dat het hier om een nalatigheid gaat die zij nu krachtdadig gaat aanpakken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This fact means that the European Parliament, the Commissioner and the Commission must act decisively and strategically.
Dat verplicht het Europees Parlement, de commissaris en de Commissie ertoe om vastberaden en strategisch op te treden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are concerned to hear news that the Commission is taking this objective less seriously.
Wij maken onze bezorgdheid kenbaar over berichten dat dit doel in de opvattingen van de Commissie aan belang inboet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I wish to confirm the great importance the Commission attaches, and shall attach, to the urban dimension of our cohesion policy.
Ik wil hier nogmaals benadrukken dat de Commissie veel waarde hecht en zal blijven hechten aan de stedelijke dimensie van het cohesiebeleid.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Commission' s sixth report presents very valuable conclusions.
Het zesde verslag van de Europese Commissie reikt zeer waardevolle conclusies aan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I therefore appeal formally to the Council and the Commission.
Ik wil daarom een ernstig beroep doen op de Raad en de Commissie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tomorrow, the Commission is to decide on the matter for four more countries and very soon, I hope, it will be Italy' s turn.
Morgen neemt de Commissie een besluit over vier nieuwe landen en ik hoop dat zeer binnenkort Italië aan de beurt is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There needs firstly to be clarity between all of the groups of this House and then between this House and the Commission.
Voordat wij van start gaan moet er duidelijkheid zijn tussen de fracties onderling en tussen het Parlement en de Commissie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for commission
1. order: command, direction, authorisation, authorization, permission, ordinance, injunction, license
2. entrustment: delegation, sending, authorizing, assignment
3. duty: task, function, obligation, office, trust, work, responsibility
4. committee: board, representatives, council, delegation, agency
5. remuneration: royalty, compensation, stipend, payment, fee, salary, indemnity
6. empower: authorise, authorize, order, appoint, assign, bid, dictate, adjure
Verb forms for commission
Present participle: commissioning
Present: commission (3.person: commissions)
Past: commissioned
Future: will commission
Present conditional: would commission
Present Perfect: have commissioned (3.person: has commissioned)
Past Perfect: had commissioned
Future Perfect: will have commissioned
Past conditional: would have commissioned