compose in Dutch and example sentences

compose in Dutch

Pronunciation
ww. componeren; schrijven (boek, opstel); koloniseren

Example Sentences

Bronze is composed of copper and tin.
Brons bestaat uit koper en tin.
pronunciation pronunciation pronunciation err
How many chemical elements compose water?
Uit hoeveel chemische elementen bestaat water?
pronunciation pronunciation pronunciation err
How many symphonies did Beethoven compose?
Hoeveel symfonieën heeft Beethoven gecomponeerd?
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is also important to set percentages and a date for vehicles to be composed of recyclable materials.
Het is ook belangrijk dat we percentages en data vastleggen waarop de voertuigen uit kringloopmaterialen moeten bestaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
On average, one quarter of Member State governments are composed of women and a little over one fifth of their parliaments.
De regeringen van de lidstaten bestaan gemiddeld voor een kwart uit vrouwen; de nationale parlementen voor iets meer dan een vijfde.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Northern Alliance, as its name suggests, is composed of various ethnic groups from Northern Afghanistan.
De Noordelijke Alliantie bestaat, zoals haar naam aanduidt, uit etnische groepen uit Noord-Afghanistan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is why we remain in favour of a Management Board composed of 16 members, and not of 12 as proposed in the report.
Om die reden blijven wij voorstander van een raad van bestuur bestaande uit zestien leden in plaats van de twaalf die in het verslag worden voorgesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I believe we should set up a body composed of the best minds in the secretariat as well.
Ik denk dat wij hier een comité moeten samenstellen waarin de beste mensen worden gekozen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Convention is composed of the highest calibre people who will manage their work themselves, independently.
De Conventie wordt gevormd door vooraanstaande persoonlijkheden die zelf de werkzaamheden zullen regelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We should also be trying to tackle our future need for border security operations composed of experts from several Member States.
Wij moeten eveneens proberen in de toekomst gemengde teams samen te stellen, die bestaan uit deskundigen uit verschillende lidstaten en die de grenzen efficiënt beveiligen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have to turn our minds to a more transparent process, one that influences the way these bodies are composed.
We moeten een transparanter proces ontwikkelen waarin we controle kunnen uitoefenen op de samenstelling van deze commissies.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Europe is a continent composed of states that are the property of their nations.
Europa is een werelddeel dat is samengesteld uit staten die het bezit zijn van hun volkeren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let us say that the group is composed of a few dozen Members and so the next Parliament will need to look at it more carefully.
Laten wij echter zeggen dat de fractie bestaat uit tientallen afgevaardigden en dat het komend Parlement het probleem bijgevolg met meer aandacht moet onderzoeken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The industry of the production of potato starch in Lithuania is composed of only two factories.
De industrie voor aardappelzetmeelproductie in Litouwen bestaat uit slechts twee fabrieken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Solar radiation is composed of ultraviolet and infrared rays, and direct light.
Zonnestralen bestaan nu juist weer uit infrarode en ultraviolette stralen en direct licht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is the spirit in which we composed this letter to the President of ECOFIN.
Tot zover de intentie achter onze brief aan de voorzitter van de Raad Ecofin.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I hope that for the people’s lasting pleasure you compose mighty songs for Europe’s children.
Ik hoop dat de mensen nog lang plezier zullen beleven aan de fantastische liederen die u voor de kinderen van Europa schrijft.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is entirely up to the Member States themselves to decide how high the tax is to be and of what it is to be composed.
Het is geheel aan de lidstaten zelf om te bepalen hoe hoog de heffing moet zijn en op welke wijze deze wordt samengesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr Lee Sang-Deuk is leading the Korean delegation, which is composed of six members of the National Assembly.
De heer Lee Sang-Deuk staat aan het hoofd van deze Koreaanse delegatie, die bestaat uit zes leden van de Nationale Vergadering van de Republiek Korea.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These forces are composed, equipped and trained to fulfil their mission satisfactorily in a difficult environment.
Deze strijdkrachten zijn samengesteld, toegerust en getraind om hun missie naar tevredenheid onder moeilijke omstandigheden te voltooien.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for compose
1. constitute: comprise, make up, consist of, belong to
2. create: design, synthesise, synthesize, combine, draft, forge, originate, consolidate
3. arrange: order, align, rank, array, place, adjust, organise, organize
4. write: score, invent, conceive, imagine, author, coin, program
5. control: calm, quiet, still, collect
6. set type: set, make up
Verb forms for compose
Present participle: composing
Present: compose (3.person: composes)
Past: composed
Future: will compose
Present conditional: would compose
Present Perfect: have composed (3.person: has composed)
Past Perfect: had composed
Future Perfect: will have composed
Past conditional: would have composed