compound in Dutch and example sentences

compound in English

Pronunciation
n. compound, mixture, substance composed of different elements

compound in Dutch

Pronunciation
zn. scheikundige verbinding, mengsel; samenstelling
ww. vermengen, samenstellen
bn. samengesteld

Example Sentences

The hostage-takers planted explosives all around the compound.
De gijzelnemers hebben explosieven overal rondom het gebouw geplaatst.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Secondly, will this not compound the problem of over-regulation from Brussels and under-implementation in the Member States?
Ten tweede, verergert dit niet het probleem van overregulering vanuit Brussel en een te gebrekkige uitvoering door de lidstaten?
pronunciation pronunciation pronunciation err
It recognises that discrimination against women is often compounded by discrimination on other grounds.
In het document wordt geconcludeerd dat discriminatie van vrouwen vaak samengaat met discriminatie op andere gronden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This applies firstly to permitted minerals and their compounds.
Dit geldt in de eerste plaats voor de toegestane mineralen en hun chemische verbindingen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Of course chemical compounds still need to be submitted to scientific tests.
Het spreekt voor zich dat de chemische verbindingen eerst moeten worden onderworpen aan een wetenschappelijk onderzoek.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As for volatile organic compounds, we are, in actual fact, still missing part of the legislation.
Voor vluchtige organische stoffen missen wij eigenlijk nog een onderdeel van de wetgeving.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In answer to Mr de Roo' s questions, I want to say that the Commission has completed two studies on volatile organic compounds.
In antwoord op de vragen van de heer De Roo merk ik op dat de Commissie twee onderzoeken heeft voltooid over vluchtige organische stoffen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Organotin compounds are needed for the production of PVC film as long as there is no equivalent alternative available.
Organotinverbindingen zijn noodzakelijk voor de productie van PVC-films, terwijl geen even goed alternatief beschikbaar is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The most important fact is the presence of an ingredient in the compound feedingstuff and not necessarily its exact quantity.
Het belangrijkste is de aanwezigheid van een bepaald ingrediënt in het mengvoeder, niet zozeer de exacte hoeveelheid ervan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Although an outright ban on the adding of ammonia or ammonia compounds would have been preferable.
Hoewel een duidelijk verbod op de toevoeging van ammoniak of ammoniakverbindingen beter was geweest.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To compound matters there were communication problems because of the natural language barriers.
Door begripsproblemen ten gevolge van de natuurlijke taalbarrières werden extra moeilijkheden veroorzaakt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Compounded over a 40-year savings period this could significantly reduce overall scheme returns.
Gezien over een periode van veertig jaar levert dit een aanzienlijk lagere pensioenopbrengst op.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The second challenge is the humanitarian one, which preceded the war but has been compounded by it.
De tweede uitdaging is van humanitaire aard en deze bestond reeds vóór de oorlog, maar is hierdoor versterkt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Such problems could be compounded by the fact that different rules apply to different sectors.
Het feit dat voor verschillende sectoren verschillende bepalingen gelden kan deze problemen nog verergeren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is also compounded by the close ties between Hezbollah and Syria and, above all, the Islamic Republic of Iran.
Voeg daarbij nog de nauwe banden die Hezbollah onderhoudt met Syrië en vooral de Islamitische Republiek Iran.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Even if a compound food contains only small amounts of irradiated ingredients, this fact has to be clearly indicated.
Zelfs als voedsel dat uit meerdere bestanddelen bestaat slechts kleine hoeveelheden bestraalde ingrediënten bevat, moet dit feit duidelijk worden vermeld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The guilt of Saddam Hussein is in effect being compounded by the failure of our leaders to explain.
De beoordeling van Saddam Hoesseins misdaden wordt in feite bemoeilijkt doordat onze leiders er niet in slagen om voldoende uitleg te geven.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Equally worrying is the worsening humanitarian situation which is compounded by restrictions on humanitarian access.
Minstens zo verontrustend is de verslechterende humanitaire situatie, die wordt verergerd door de beperkingen die zijn opgelegd aan de humanitaire hulpverlening.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Parliament also proposed some flexibility on the labelling requirements applicable to flavouring compounds.
Het Parlement heeft ook voorgesteld enigszins flexibel om te gaan met de etiketteringplicht voor aromastoffen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To compound matters, there was only one translation available, in English.
Om de zaak nog erger te maken, was er slechts één vertaling beschikbaar, in het Engels.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page