consideration in Dutch and example sentences

consideration in Dutch

Pronunciation
zn. (het) rekening houden; (het) afwegen; aandachtig lezen; geldelijke winst

Example Sentences

After much consideration, we accepted his offer.
Na rijp beraad hebben we haar voorstel aanvaard.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All things taken into consideration, my father's life was a happy one.
Als je alles overweegt, is mijn vaders leven wel een gelukkig leven geweest.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Another factor to be taken into consideration is that the present situation is favourable to us.
Een andere factor waar rekening mee moet worden gehouden is, dat de huidige situatie gunstig is voor ons.
pronunciation pronunciation pronunciation err
His theory deserves consideration.
Zijn theorie is het overwegen waard.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She should take into consideration the advice of her mother.
Ze zou de raad van haar moeder in acht moeten nemen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She's by no means lacking in consideration. She's just shy.
Het ontbreekt haar geenszins aan welwillendheid. Ze is gewoon verlegen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Taking everything into consideration, the result is better than I expected.
Alles in overweging genomen, is het resultaat beter dan ik gehoopt had.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They took every possibility into consideration.
Ze hebben met alle mogelijkheden rekening gehouden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I hope my proposal will be taken into consideration in tomorrow' s vote.
Ik hoop dat er bij de stemming van morgen met mijn voorstel rekening wordt gehouden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is not the first time that this issue has not been given the consideration it deserves.
Daar wordt niet de noodzakelijke aandacht aan geschonken en helaas is dit niet de eerste keer.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For example, uncontrolled migration has not been given sufficient consideration.
Er is bijvoorbeeld onvoldoende rekening gehouden met de onbeheersbare migratiestromen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It also requires the monitoring of mergers taking employment, the environment and consumers into consideration.
Dit houdt tevens in dat er toezicht moet worden gehouden op bedrijfsconcentraties, met inachtneming van de werkgelegenheid, het milieu en de consument.
pronunciation pronunciation pronunciation err
But I have taken on board your suggestion and I will give it further consideration.
Niettemin heb ik uw suggestie genoteerd, en ik zal er verder over nadenken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is an issue for consideration and discussion.
Dat is iets waarover nagedacht en gesproken moet worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is an issue for consideration but it has not been ruled out.
Dit is iets waarover moet worden nagedacht. Het is in ieder geval niet uitgesloten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission sympathises with these considerations.
De Commissie heeft begrip voor die overwegingen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This was an important consideration for us.
Dat was voor ons een belangrijk argument.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Consequently, consideration will also be given to recycling during the conception phase and production.
Bij het ontwerp en bij de productie zal daardoor meer rekening gehouden worden met recycling.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is such an important matter for consideration that firm conclusions have to drawn.
Dit is zo'n belangrijk gezichtspunt dat het van de toelichting naar de conclusies van het verslag verplaatst moet worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You say that environmental considerations must be integrated into all other policy areas.
U zegt dat de milieu-overwegingen in alle andere beleidssectoren moeten worden opgenomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page