constitute in Dutch and example sentences

constitute in Dutch

Pronunciation
ww. gefrabiceerd worden; scheppen; stichten, oprichten; bevoegen

Example Sentences

Europe, Japan and the US - the euro, the yen and the dollar, would constitute, in my opinion, such a block.
Een dergelijk blok zou naar mijn mening gevormd kunnen worden door Europa, Japan en de Verenigde Staten: door de euro, de yen en de dollar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This constitutes a good example, therefore.
Daarom is het een goed voorbeeld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have calculated that the cost of recycling cars does not constitute more than one per cent of the price of a new car.
We hebben berekend dat de kosten voor het recyclen van een auto niet meer dan 1% van de prijs van een nieuwe auto bedragen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These splendid cars do not constitute waste.
Deze mooie auto's zijn geen afval.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This programme constitutes a driving force for development on the European scale.
INTERREG maakt deel uit van vier communautaire initiatieven die voor de periode 2000-2006 op het programma staan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The dangerous chemical substances constitute a big leak.
Een groot lek vormen de gevaarlijke chemische stoffen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Where water charges are concerned, the present directive will constitute Europe' s water policy for the next three decades.
Deze richtlijn concentreert het Europees waterbeleid voor de komende drie decennia op het vlak van de waterheffingen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This would constitute a clear goal against which progress could be measured.
Door deze doelstelling kan worden gemeten hoeveel vooruitgang er is geboekt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, the environment constitutes a far bigger and more serious problem than smoking.
Het milieu is echter een veel ernstiger en belangrijker probleem dan tabaksverslaving.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The fact that the convention has not been turned into a framework agreement also constitutes a defeat for this Parliament.
Ook het feit dat het niet tot een kaderregelgeving is gekomen maar bij een overeenkomst is gebleven, betekent een nederlaag voor het Parlement.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They constitute a significant step towards establishing an effective European Security and Defence Policy.
Zij vormen een belangrijke stap in de ontwikkeling van een doeltreffend Europees veiligheids- en defensiebeleid.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Council Decision 90/424 constitutes another instrument for Community financial support in case of disease outbreaks.
Een ander instrument van de Gemeenschap voor financiële steun in het geval van het uitbreken van ziekten is beschikking 90/424.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It constitutes a delicate compromise which was difficult to achieve but which is well-balanced.
Het heeft veel moeite gekost, maar uiteindelijk is er een evenwichtig compromis bereikt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am thinking particularly of sugar which can effectively constitute an additional resource for several of these countries.
Ik denk met name aan suiker, dat voor een aantal van deze landen inderdaad een bijkomende bron van inkomsten zou kunnen betekenen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Acidified water also releases heavy metals which constitute a health problem.
In verzuurd water komen bovendien zware metalen voor, die een bedreiging zijn voor de gezondheid.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Smart cards, encryption, mobile phones and "e-Europe" constitute our strength.
Waarde collega's, onze kracht wordt gevormd door smartcards, codering, mobiele telefonie en e-Europe!
pronunciation pronunciation pronunciation err
That hardly constitutes a point of order.
Dat zijn toch nauwelijks meer moties van orde.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Not one of them constitutes an actual minority.
Geen enkele vormt er een eigenlijke minderheid.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The sanctions constitute relentless lethal force, and innocent Iraqi people caught between opposing forces are paying the price.
De sancties brengen een onophoudelijke stroom doden, en de onschuldige Irakese bevolking zit tussen hamer en aambeeld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Respect for human rights and the rule of law constitute the foundations of the European Union.
Eerbiediging van de mensenrechten en van de rechtsregels vormt de grondslag van de Europese Unie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for constitute
1. found: establish, create, develop, organise, organize
2. empower: commission, appoint, authorise, authorize, delegate
3. draft: enact, decree, legislate, order
4. make up: compound, frame, compose, aggregate
Verb forms for constitute
Present participle: constituting
Present: constitute (3.person: constitutes)
Past: constituted
Future: will constitute
Present conditional: would constitute
Present Perfect: have constituted (3.person: has constituted)
Past Perfect: had constituted
Future Perfect: will have constituted
Past conditional: would have constituted