constitute in Dutch and example sentences

constitute in Dutch

Pronunciation
ww. gefrabiceerd worden; scheppen; stichten, oprichten; bevoegen

Example Sentences

The lack of progress constitutes a factor for potential crisis in this very sensitive area.
Als vooruitgang uitblijft, lopen we het risico dat er een crisis uitbreekt in deze uiterst gevoelige regio.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is the attitude we must adopt in this difficult exercise constituted by the annual discharge.
Dat is de houding die we moeten aannemen bij de moeilijke oefening die de jaarlijkse kwijting nu eenmaal is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They constitute a balanced approach between a total prevention and a permissive approach.
Zij bieden een evenwichtige tussenweg tussen een totaal verbod en een tolerante benadering.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Stabilisation and Association Agreements constitute a central point of this policy.
De stabilisatie- en associatieovereenkomsten vormen de hoeksteen voor dit beleid.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Those decisions constitute specific legal rules for the institution rather than a generalised code of conduct.
Deze besluiten hebben meer het karakter van een specifiek intern reglement dan van een algemene gedragscode.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Piracy and counterfeiting constitute a risk to consumer health and safety.
Namaak en piraterij vormen een gevaar voor de gezondheid en de veiligheid van de consument.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Counterfeiting and piracy constitute a threat to the proper operation of the internal market.
Namaak en piraterij vormen een bedreiging voor de goede werking van de interne markt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Parliament Budget is essentially an administrative budget, since wage costs constitute the largest item of expenditure.
De begroting van het Parlement is vooral een administratieve begroting, omdat de grootste uitgaven uit loonkosten bestaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This constitutes a fundamental part of the acquis which must be preserved.
Dit pakket vormt een wezenlijk onderdeel van het te eerbiedigen acquis.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Partnership with third countries also constitutes a key element in the success of this policy.
Het partnerschap met derde landen vormt een essentieel onderdeel voor het slagen van dit beleid.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They did nothing that constitutes a violation of the Treaties and their guarantees.
Er is niets wat een schending van het Verdrag en daarin vervatte waarborgen rechtvaardigt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This would constitute the first step towards a European public service that met the needs of today' s users and employees.
Dat zou een eerste stap zijn op weg naar een Europese openbare dienstverlening die aan de behoeften van de gebruikers en de werknemers beantwoordt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
- (SV) The EU' s strict visa policy constitutes a major barrier for people coming to Europe.
Het strenge visumbeleid van de EU vormt een groot obstakel voor mensen om naar Europa te reizen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In this way, the warning will constitute an indirect ban.
De waarschuwing wordt daardoor een indirect verbod.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fires do not constitute a problem for the Nordic forests.
Branden vormen geen probleem voor de Noordse bossen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Embassies constitute one of the most essential and most obvious expressions of national sovereignty.
De ambassades vormen een van de belangrijkste en duidelijkste uitingsmiddelen van de nationale soevereiniteit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The SEA Directive constitutes a very important step towards an approach of this kind.
De SME-richtlijn vormt een zeer belangrijke stap in de richting van een dergelijke benadering.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is a thriving undeclared sector and there are instances which only partially constitute undeclared work.
Er is ook een welvarende niet-aangemelde sector en er zijn gevallen waarin slechts gedeeltelijk sprake is van niet-aangemelde sector.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If, on top of this, the fittest constitute the minority, then conflicts are bound to ensue.
Als de sterkste dan ook nog een minderheid vormt kunnen conflicten niet uitblijven.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Racism in Germany and in Europe constitutes one of the greatest challenges our society has to overcome.
In Duitsland en de rest van Europa is de strijd tegen racisme een van de grootste maatschappelijke uitdagingen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for constitute
1. found: establish, create, develop, organise, organize
2. empower: commission, appoint, authorise, authorize, delegate
3. draft: enact, decree, legislate, order
4. make up: compound, frame, compose, aggregate
Verb forms for constitute
Present participle: constituting
Present: constitute (3.person: constitutes)
Past: constituted
Future: will constitute
Present conditional: would constitute
Present Perfect: have constituted (3.person: has constituted)
Past Perfect: had constituted
Future Perfect: will have constituted
Past conditional: would have constituted