constitute in Dutch and example sentences

constitute in Dutch

Pronunciation
ww. gefrabiceerd worden; scheppen; stichten, oprichten; bevoegen

Example Sentences

This constitutes a very large task for the EU as a whole and also for the European Parliament.
De EU op zich en het Europees Parlement hebben hier een belangrijke taak te vervullen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The deliberate deaths of between one and two million people constituted a real genocide.
De doelbewuste moord op tussen de één en de twee miljoen mensen was een werkelijke genocide.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This will constitute effective implementation of the concept of a peace laboratory.
Het concept van een vredeslaboratorium zal hier ten uitvoer gelegd worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It merely constitutes a beginning.
Het is slechts een begin.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The digital revolution constitutes both an opportunity and a risk.
De digitale revolutie biedt kansen, maar brengt ook risico's met zich mee.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The proposal therefore constitutes an effort at simplification, clarification and coherence.
In dat opzicht vormt het een poging om tot vereenvoudiging en meer duidelijkheid en samenhang te komen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The trans-European railway systems, in particular, constitute an obvious first step.
Een logische eerste stap betreft dan juist de trans-Europese spoorwegsystemen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There are - and this has been addressed several times today - differing views as to what constitutes a private copy.
Zoals vandaag al verscheidene malen is gezegd, bestaan er verschillende opvattingen over wat men onder privé-kopieën moet verstaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Genetic modification of organisms constitutes interference with the characteristic properties of these organisms.
Bij genetische modificatie van organismen wordt er een ingreep gedaan op de eigenheid van de organismen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Motorcycles constitute a very small percentage of traffic volume.
Motorfietsen maken maar een zeer klein deel van het aantal vervoermiddelen uit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This draft directive constitutes more of a threat because of what it omits rather than what it contains.
Het gevaar van deze ontwerprichtlijn schuilt niet zozeer in zijn inhoud als wel in zijn gebreken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Commissioner, you ought to be taking note of what I am saying because this constitutes a precedent.
Mijnheer de commissaris, u zou naar mij moeten luisteren, want het gaat hier om een precedent.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I wish to point out that the agreement with Mercosur may constitute the first agreement in the world between two customs unions.
Ik wijs er nog eens op dat de overeenkomst met Mercosur wel eens de eerste overeenkomst kan gaan worden tussen twee douane-unies.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They constitute a particularly important set of documents.
Zij moeten uitgroeien tot een homogeen geheel van uitzonderlijk belang.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The EU' s strict visa policy constitutes a major obstacle for people wishing to make their way to Europe.
Het strikte visumbeleid van de EU vormt een groot obstakel voor mensen om naar Europa te komen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Restricted market access is only appropriate for products which constitute a threat to health or the environment.
Beperking van de markttoegang is slechts op zijn plaats voor producten die een bedreiging vormen voor de gezondheid of het milieu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Firstly, Article 63(3)(b) of the Treaty establishing the European Community would not constitute a relevant legal basis.
In de eerste plaats zou artikel 63, punt 3, sub b) van het EG-Verdrag geen steekhoudende rechtgrondslag bieden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The severe sanctions proposed by the Council constitute a significant threat to the right of asylum.
De strenge sancties die de Raad voorstelt, vormen een grote bedreiging voor het asielrecht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
AIDS drugs constitute only a fraction of sales.
AIDS-medicijnen vormen slechts een fractie van de omzet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These are facts that are, unfortunately, increasingly common and which constitute a violation of the international treaties.
Het zijn feiten die zich helaas meer en meer voordoen en die een schending van de internationale verdragen betekenen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for constitute
1. found: establish, create, develop, organise, organize
2. empower: commission, appoint, authorise, authorize, delegate
3. draft: enact, decree, legislate, order
4. make up: compound, frame, compose, aggregate
Verb forms for constitute
Present participle: constituting
Present: constitute (3.person: constitutes)
Past: constituted
Future: will constitute
Present conditional: would constitute
Present Perfect: have constituted (3.person: has constituted)
Past Perfect: had constituted
Future Perfect: will have constituted
Past conditional: would have constituted