constitute in Dutch and example sentences

constitute in Dutch

Pronunciation
ww. gefrabiceerd worden; scheppen; stichten, oprichten; bevoegen

Example Sentences

The Council should perhaps reconsider precisely what now constitute unjustified discrepancies.
De Raad moet nog maar eens nadenken over wat nu precies ongerechtvaardigde verschillen zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This does not constitute an exception, but rather a guarantee for the uniform implementation of the rule.
Het gaat niet om een uitzondering, maar om uniforme toepassing van de regels, die hier wordt gewaarborgd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Does the Council agree that the above peace plan constitutes a sufficient basis for talks?
Is de Raad het ermee eens dat genoemd vredesplan een voldoende basis biedt voor gesprekken?
pronunciation pronunciation pronunciation err
In its view, the legal profession constitutes a special case and requires special treatment.
Zij is van mening dat beoefenaars van juridische beroepen een bijzonder geval vormen en een speciale behandeling vereisen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Naturally, one would think that these words constitute an incitement to racial hatred and to anti-Semitism.
Uiteraard denk je als je dit leest aan een delict wegens aanzetting tot rassenhaat en antisemitisme.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It constitutes substantial progress in relation to the present situation.
Het is een aanzienlijke vooruitgang vergeleken met de huidige situatie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That, if anything, surely constitutes progress.
Dat mag je toch wel een vooruitgang noemen!
pronunciation pronunciation pronunciation err
All this does constitute substantial progress.
Dit alles betekent een aanzienlijke vooruitgang.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We need to have a coherent understanding of what constitutes good and what constitutes bad practice.
Wij moeten coherente voorstellingen ontwikkelingen van wat goede praktijken zijn en wat slechte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is estimated that this waste stream, which constitutes 4% of municipal waste today, will increase by at least 3-5% every year.
Op dit moment gaat het om 4% van het huishoudelijk afval, maar naar verwachting zal dit getal jaarlijks met ten minste 3 à 5% toenemen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Such warnings would not constitute consumer education; they would be more likely to confuse or even mislead consumers.
Dan zou er niet zo zeer sprake van voorlichting zijn, maar van het zaaien van twijfels of zelfs van misleiding van de consument.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Moreover, his monopolistic hold on the media constitutes a danger for Italian democracy, Madam President.
Bovendien vormt de monopolistische greep op de media een gevaar voor de Italiaanse democratie, mevrouw de Voorzitter.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We consider that the settlement policy is in breach of international law and constitutes a serious obstacle to peace.
Wij achten het nederzettingenbeleid in strijd met het internationaal recht en zien het als een ernstig obstakel voor vrede.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I do not believe that applying the Rules of Procedure to this case constitutes a breach of any fundamental right.
Ik geloof niet dat in dit geval een fundamenteel recht wordt geschonden door de toepassing van het Reglement.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The verbal reactions of European leaders to the statements by Bush do not constitute a policy.
De verbale reacties van Europese leiders op de verklaringen van Bush houden geen beleid in.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In my group' s view, it constitutes a wholly useful complement and is in no way opposed to the wording of Article 46.
Mijn fractie is van mening dat dit amendement een waardevolle bijdrage biedt en geenszins in strijd is met de inhoud van amendement 46.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This would be unique in the world, and would constitute discrimination against EU citizens.
Dat zou uniek zijn in de wereld en ook discriminerend voor ingezetenen van de Unie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In total, own resources constitute 98.3% of revenue for the 2001 EU budget.
In totaal wordt 98,3% van de begroting voor 2001 gedekt door eigen ontvangsten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must remember that excessive regional imbalances constitute an economic and political threat to the European Union.
We moeten ons er dus steeds bewust van blijven dat al te grote regionale verschillen een economische en politieke bedreiging voor de Europese Unie vormen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That constitutes an incredible legal scandal, which we must denounce, and for that reason I call it by its name.
Dat is werkelijk een ongelooflijk juridisch schandaal, dat wij aan de kaak moeten stellen. Daarom vermeld ik het ook.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for constitute
1. found: establish, create, develop, organise, organize
2. empower: commission, appoint, authorise, authorize, delegate
3. draft: enact, decree, legislate, order
4. make up: compound, frame, compose, aggregate
Verb forms for constitute
Present participle: constituting
Present: constitute (3.person: constitutes)
Past: constituted
Future: will constitute
Present conditional: would constitute
Present Perfect: have constituted (3.person: has constituted)
Past Perfect: had constituted
Future Perfect: will have constituted
Past conditional: would have constituted