constitute in Dutch and example sentences

constitute in Dutch

Pronunciation
ww. gefrabiceerd worden; scheppen; stichten, oprichten; bevoegen

Example Sentences

However, I hope we will not be morally confused about what constitutes a terrorist act.
Mat ik hoop dat we niet moreel in de war raken over wat we verstaan onder een terroristische daad.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I do not yet know, Mr Michel, whether it will constitute a success in the long term.
Mijnheer Michel, ik weet nog niet of het een succes zal zijn op lange termijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The resolution under discussion today constitutes Parliament' s rather late response to the Commission' s initiative of last year.
Mijnheer de Voorzitter, de onderhavige resolutie vormt the Parliament' s response, enigszins verlaat, op het initiatief dat de Commissie vorig jaar heeft genomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I do not believe that it constitutes any insider dealing to state that today the Council is the most badly organised institution.
Het is echter niet alleen omdat ik de Raad van binnenuit zo goed ken dat ik kan constateren dat deze instelling momenteel het slechtste functioneert.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Foreign Ministers, who at present constitute the General Affairs Council, can no longer perform this duty adequately.
De ministers van Buitenlandse Zaken die nu de Raad Algemene Zaken vormen, kunnen niet helemaal meer voldoen aan hun verplichting.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Food safety constitutes a strategic dimension, on which the tragic events of 11 September throw a new light.
De voedselveiligheid heeft ook een strategische dimensie, die na de tragische gebeurtenissen van 11 september in een nieuw daglicht is komen te staan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This constitutes a reversal of the burden of proof.
Er is sprake van een omgekeerde bewijslast.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Parliament' s opinion at first reading does indeed constitute a milestone along our way.
Derhalve betekent het advies in eerste lezing van het Europees Parlement inderdaad een belangrijke stap.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Regulation that is before us constitutes one such step forward.
Welnu, de verordening die voor ons ligt, is een stap vooruit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The adoption of the Spectrum Decision in this form would constitute a major step forward.
Het zou een grote stap voorwaarts betekenen als de Radiospectrumbeschikking in deze vorm werd aangenomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It therefore constitutes a step back, and we propose to reject the present proposal in its entirety.
Het is daarom een stap terug. Wij stellen dan ook voor het huidige voorstel in zijn geheel te verwerpen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Furthermore, the individual must not constitute a threat to public order or domestic security.
Bovendien mag de persoon in kwestie geen bedreiging vormen voor de openbare orde of de binnenlandse veiligheid.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This involves a fundamental change constituting a major challenge both for the candidate countries and the current Member States.
Die leidt tot een fundamenteel andere situatie, die een grote uitdaging vormt voor de kandidaat-lidstaten, maar ook voor de huidige lidstaten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Taken together one might think that these matters already constitute a breach of EU conditions.
Men zou kunnen menen dat deze zaken bij elkaar al een schending van de EU-voorwaarden zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It also constitutes a response to the Council calling on the Commission to present proposals for fighting VAT fraud.
Het is eveneens een antwoord op het verzoek van de Raad aan de Commissie om voorstellen ter bestrijding van BTW-fraude ter tafel te leggen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It defines for the first time in international law a terrorist act and the offences which constitute a terrorist act.
Met dit besluit wordt voor de eerste keer in het internationaal recht een terreurdaad gedefinieerd, alsmede de misdrijven die samen een terreurdaad vormen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These two measures constitute such a serious response.
Deze twee maatregelen vormen een doeltreffend antwoord.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Otherwise, the discharge decision does not constitute genuine scrutiny but is merely a formality.
Anders heeft het besluit tot kwijting geen echte controlefunctie en komt het eigenlijk neer op een gunst.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A civil peace corps could constitute a tool for such an action plan, designed to prevent conflicts.
Een civiel vredeskorps zou een werktuig kunnen vormen voor een dergelijk preventief actieprogramma.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If we can put this right, this will constitute a huge step forward.
Als we het kunnen corrigeren, dan is dat een heel grote vooruitgang.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for constitute
1. found: establish, create, develop, organise, organize
2. empower: commission, appoint, authorise, authorize, delegate
3. draft: enact, decree, legislate, order
4. make up: compound, frame, compose, aggregate
Verb forms for constitute
Present participle: constituting
Present: constitute (3.person: constitutes)
Past: constituted
Future: will constitute
Present conditional: would constitute
Present Perfect: have constituted (3.person: has constituted)
Past Perfect: had constituted
Future Perfect: will have constituted
Past conditional: would have constituted