correction in Dutch and example sentences

correction in Dutch

Pronunciation
zn. verbetering; bestraffing

Example Sentences

Mr President, I would like to request a correction to the Minutes regarding the vote on Amendment No 5 of the Swoboda report.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil dat in de notulen een rectificatie wordt opgenomen met betrekking tot amendement 5 op het verslag-Swoboda.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This can also be seen from the financial corrections quoted under number 1.
Dit blijkt duidelijk uit paragraaf 1 waarin sprake is van de financiële correctie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We will check the list, Mr Valdivielso de Cué, and make the necessary correction.
We zullen het controleren, mijnheer Valdivielso, en de nodige correcties aanbrengen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A number of other important corrections have also been made, meaning that contributions for the year 2000 can now be finalised.
Daarbij komen nog andere belangrijke correcties, zodat de bijdragen voor het jaar 2000 nu eindelijk definitief kunnen worden vastgelegd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, it might be possible to make a correction to them already.
Misschien kunt u nu echter al een correctie aanbrengen, namelijk bij het uitstekende rapport van collega Karas.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr García, I apologise. We shall make the correction.
Mijnheer García, dat zal gecorrigeerd worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, can I just establish for yesterday's Minutes a correction to my vote.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil graag verzoeken om een wijziging in de notulen van gisteren in verband met mijn stemgedrag.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is why a correction was crucial.
Daarom was een correctie dringend noodzakelijk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, I should like to begin by pointing out a technical correction.
Mijnheer de Voorzitter, ik begin graag met een technische correctie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A strengthened ISD will not in itself prevent the sizeable market corrections that we have witnessed in recent weeks.
Een versterkte RBD kan op zichzelf de flinke marktcorrecties die we de laatste weken hebben gezien, niet voorkomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I understand that corrections are needed to the Spanish version.
Ik heb gehoord dat er in de Spaanse versie nog iets moest worden rechtgezet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This sort of arrangement would not work and corrections are therefore needed in this area.
Dat functioneert niet en daarom hebben wij amendementen met betrekking tot dit punt ingediend.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is actually a very small correction that in no way changes the content.
Maar dat is slechts een minimale wijziging die inhoudelijk gezien geen gevolgen heeft.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Do the data which the Commission receives from Greece for processing undergo statistical correction?
Worden de gegevens hierover die zij van Griekenland ontvangt en zelf verwerkt statistisch gecorrigeerd?
pronunciation pronunciation pronunciation err
What right of reply and defence, indeed of correction of incorrect or out-of-date data is there?
Hoe zit het met het recht op antwoord en het recht op verdediging en in hoeverre worden incorrecte of verouderde gegevens gecorrigeerd?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Of course, this is a most important linguistic correction, which will be noted.
Dat is inderdaad een belangrijke taalkundige correctie wat de lijsten betreft.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Otherwise what we put in before was also a linguistic correction.
Dan was datgene wat wij straks gezegd hebben ook een mondelinge correctie!
pronunciation pronunciation pronunciation err
Madam President, I should briefly like to call your attention to a necessary language correction.
Mevrouw de Voorzitter, ik zou kort uw aandacht willen vragen voor een noodzakelijke taalcorrectie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Group of the Greens has tabled one correction amendment.
De Groene Fractie heeft één correctie-amendement ingediend.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I believe that a correction should in principle be made if the Committee on Constitutional Affairs so decides.
Ik ben van mening dat een correctie in principe moet worden uitgevoerd op het moment dat de Commissie constitutionele zaken zulks besluit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for correction
1. result of correcting: reorganisation, reorganization, alteration, reconstruction, revision, review, removal
2. revising: rectification, editing, reparation, redress