crush in Dutch and example sentences

crush in Dutch

Pronunciation
zn. gedrang; uitpersen
ww. samendrukken, platdrukken; samenpersen; likwideren

Example Sentences

The mortar is a heavy bowl made from stone and the pestle is a round ended crushing tool that fit easily into my fist.
De vijzel is een zware stenen kom en de stamper is een slijpwerktuig met ronde kop, die net in mijn vuist paste.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Closer examination revealed that the skull had been crushed by some heavy blow.
Een nauwkeuriger onderzoek wees uit dat de schedel verbrijzeld was door een harde slag.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He's got a crush on her.
Hij is verliefd op haar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She had a crush on her teacher.
Ze was op haar leraar verliefd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The prevalent theory that the enemy must be crushed and physically eliminated to achieve peace is not one which we can accept.
Wij kunnen het niet eens zijn met de momenteel geldende theorie dat de tegenstander fysiek verpletterd en uitgeschakeld moet worden om vrede te kunnen bereiken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Indeed, the paramilitary groups are crushing the civilian population in a lethal vice.
De paramilitaire groepen houden de burgerbevolking in een dodelijke wurggreep.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The next step is to crush the opposition of those who still regard opting for the environment as harmful to their own interests.
De volgende stap is het breken van de tegenwerking door diegenen die de keuze voor het milieu nog steeds schadelijk vinden voor hun eigen belangen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The developing countries are clear about the fact that, if they are isolated, their opportunities for prosperity will be crushed.
De ontwikkelingslanden zijn er duidelijk over dat hun de mogelijkheid op welvaart wordt ontnomen als ze geïsoleerd worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, once again the state of Israel is trying to crush the Palestinian people and eliminate its leaders.
Mijnheer de Voorzitter, voor de zoveelste keer probeert de staat Israël het Palestijnse volk te onderwerpen en zijn leiders uit te schakelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must not allow the last vestiges of Member State independence to be crushed.
Wij mogen niet accepteren dat de laatste tekenen van zelfstandigheid van de lidstaten verdwijnen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If the Commission wants to crush open coordination at some time, then I think this is how they must do it.
Ik denk dat als de Commissie wil dat de open coördinatie de grond wordt ingeboord op een zeker ogenblik dat moeten ze het op deze manier doen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This war will be another crushing blow for people who are already suffering greatly, particularly the Kurdish population.
Deze oorlog zal op zijn beurt een zware tol eisen van een bevolking die het reeds zwaar te verduren heeft gehad, met name de Koerden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Agricultural subsidies have an enormous, crushing effect on developing country producers and markets.
Landbouwsubsidies hebben een vernietigend effect op producenten en markten in ontwikkelingslanden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I encountered a lot more examples of wretched human destiny: small people crushed by enormous problems.
Ik stuitte ook op veel andere voorbeelden van menselijk ongeluk -kleine mensen die door grote problemen werden vermorzeld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Yet, in ‘real life’, it is in fact large companies’ attempts to maximise their profits that crush small subcontractors.
En toch wordt de kleine onderaannemer in het ‘echte leven’ vermorzeld door de grote bedrijven, die uit zijn op maximale winst.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Only by crushing their networks can freedom and democracy be developed in the world.
Alleen door de vernietiging van hun netwerk kan de wereld zich verder ontwikkelen op de weg naar vrijheid en democratie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The awesome pictures of that mighty sea consuming the land and crushing people, homes and landmarks were terrifying and terrible.
De ontzagwekkende beelden van die machtige zee die het land verzwolg en mensen, huizen en oriëntatiepunten verpletterde, waren angstaanjagend en verschrikkelijk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Parts of this movement are now on the way to being crushed by the Lukashenko regime.
Delen van deze beweging dreigen momenteel door het regime-Loekasjenko te worden vermorzeld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Their hopes were crushed by the Soviet seizure of power.
De machtsovername van de Sovjet-Unie deed hun hoop vervliegen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Otherwise, it is just a charming collection of little bonsais crushed by the first passing elephant.
Anders is Europa niet meer dan een aardige collectie bonsais die door de eerste de beste voorbijkomende olifant onder de voet wordt gelopen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for crush
1. infatuation: love, flame, passion
2. gathering: drove, flock
3. press: jam, beat, bruise, mash, mangle, compress, crumple
4. pulverise
5. pulverize: grind, crunch, break, mush, crumble, pulp, disintegrate
6. overcome: humble, conquer, annihilate, overthrow, oppress, extinguish, repress
Verb forms for crush
Present participle: crushing
Present: crush (3.person: crushes)
Past: crushed
Future: will crush
Present conditional: would crush
Present Perfect: have crushed (3.person: has crushed)
Past Perfect: had crushed
Future Perfect: will have crushed
Past conditional: would have crushed