decree in Dutch and example sentences

decree in Dutch

Pronunciation
zn. decreet, verordening, besluit
ww. verordenen, bevelen

Example Sentences

If only a legislative decree were all it took to change centuries of history.
Als wij zo maar met een wet eeuwenlange ontwikkelingen zouden kunnen veranderen, zou het hek van de dam zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Consumer confidence cannot be decreed, it must be earned.
Je kunt het vertrouwen van de consument niet afdwingen, dat moet gewonnen worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The confidence of our consumers cannot be decreed, it must be won.
Het vertrouwen van onze consumenten kan niet per decreet worden hersteld, maar moet echt gewonnen worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Confidence cannot be bought by decree - it has to be earned.
Vertrouwen laat zich niet afdwingen; het moet verdiend worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Initially the Commission quite rightly claimed the right to decree a complete export ban on dangerous products.
Terecht heeft de Commissie aanvankelijk het recht geclaimd om te besluiten tot een volledig exportverbod voor gevaarlijke producten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In this connection see particularly the presidential decree of 12 March, approved by parliament on 7 June.
Zie dit verband in het bijzonder het presidentiële decreet van 12 maart dat 7 juni door het parlement is goedgekeurd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission's report does not contain a single word about the Benes Decrees.
Het verslag van de Commissie rept met geen woord over de decreten van de regering Benes.
pronunciation pronunciation pronunciation err
France has stated that a decree on this matter will be approved before 31 October 2001.
Frankrijk heeft ons meegedeeld dat een besluit over deze zaak vóór 31 oktober 2001 zal worden goedgekeurd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It complied with the Court's judgment by forwarding Presidential Decree No 165 of 23 June 2000 to the Commission.
Griekenland gaf gehoor aan de uitspraak van het Hof door het presidentiële decreet no. 165 van 23 juni 2000 aan de Commissie op te sturen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am thinking of the Benes decrees and of the acquisition of land in Poland, for example.
Ik denk aan de Benes-decreten en de verwerving, bijvoorbeeld in Polen, van gronden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A whole host of provisions in the draft Decree concern the introduction of rules to protect personal data.
Talrijke bepalingen van het ontwerpbesluit betreffen de invoering van regels ter bescherming van de persoonsgegevens.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The decree cites the higher powers of the Commission, which itself refers to the superiority of the freedom of movement.
Het arrest verwijst naar de autoriteit van de Commissie, die op haar beurt weer verwijst naar het primaat van vrij verkeer.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As soon as the elections are over, our next government will probably rush to obey the decree on the quiet.
Zodra deze voorbij is, zal onze toekomstige regering er waarschijnlijk als de kippen bij zijn om stiekem overstag te gaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Decrees, of Cyprus; and he has talked a lot about the cost of enlargement.
Hij heeft het uitgebreid gehad over de kosten die de uitbreiding met zich meebrengt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Decrees, and thus remove potential obstacles on the path to enlargement.
Op deze manier kunnen ook de barrières die de uitbreiding bemoeilijken, uit de weg geruimd worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That decree is one of a number of decrees that has not had any fresh impact for a considerable time now.
5 van 19 mei 1945 nooit officieel ingetrokken. Dit decreet is een van de decreten die al geruime geen functie meer hebben.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The re-opening of the debate on the so-called Bene? decrees has made that clear.
Dit merken wij steeds weer, bijvoorbeeld in de discussie over de zogenaamde Bene?-decreten van de afgelopen maanden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is the only aspect of the debate about the Bene? decrees which interests me.
Dit is voor mij het enige belangrijke punt in het debat over de Bene?-decreten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The infamous Bene? decrees are a good example of this.
De beruchte Bene?-decreten zijn hiervoor een goed voorbeeld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You prefer decrees to dialogue.
U geeft de voorkeur aan decreten boven de dialoog.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for decree
1. edict: pronouncement, proclamation, declaration, mandate, judgment, ruling, order
2. proclaim: announce, declare, pronounce
Verb forms for decree
Present participle: decreeing
Present: decree (3.person: decrees)
Past: decreed
Future: will decree
Present conditional: would decree
Present Perfect: have decreed (3.person: has decreed)
Past Perfect: had decreed
Future Perfect: will have decreed
Past conditional: would have decreed