delegate in Dutch and example sentences

delegate in Dutch

Pronunciation
zn. afgevaardigde, gezant, gevolmachtigde, vertegenwoordiger
ww. een afgevaardigde benoemen, benoemen, de verantwoordelijkheid geven

Example Sentences

I therefore appeal to the German delegates in particular to prevent major political damage occurring today!
Daarom richt ik in het bijzonder een appèl tot de Duitse leden om niet toe te staan dat er vandaag zware politieke schade wordt aangericht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The CSU European delegates have no sympathy whatsoever with the leader of the FPÖ.
De leden van de CSU-delegatie hebben geen enkele sympathie voor Haider, de leider van de FPÖ.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For these reasons the CSU European delegates are against this resolution.
Om deze redenen is de Europese CSU-delegatie gekant tegen deze resolutie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I believe that as equal partners the EU- and ACP-elected delegates are up to that task.
Mijn mening is dat de gekozen EU- en ACS-afgevaardigden als gelijkwaardige partners deze taak wel degelijk aankunnen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
At the moment, I am more interested in protected areas for delegates, but that is another matter.
Momenteel interesseer ik mij eerlijk gezegd meer voor beschermde gebieden voor afgevaardigden, maar dat is niet het onderwerp van gesprek.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, the British delegate has just spoken using Mr Bowe' s speaking time.
Voorzitter, zojuist heeft de Britse afgevaardigde gesproken met de spreektijd van de heer Bowe.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The delegates in the Socialist Group are not unanimous here.
De collega's van de sociaal-democratische fractie handelen hier niet uit naam van de fractie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I appeal to the delegates to end their demonstration.
Ik doe een oproep op de collega's om nu met hun demonstratie te stoppen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is probably the first time I have heard delegates referred to as soldiers, but we know what role we are playing here.
Dit is misschien de eerste keer dat ik afgevaardigden heb horen betitelen als soldaten, maar wij weten welke rol wij hier spelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This will probably be because they have come to realise that they cannot count on the support of at least 32 delegates.
Dat zal waarschijnlijk als reden hebben dat ze hebben vastgesteld dat ze niet meer gesteund worden door tenminste 32 afgevaardigden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They are no less valid because only a few delegates participated.
Het zijn geen minderwaardige stemmingen omdat slechts een handjevol leden eraan heeft deelgenomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have taken part in every Friday session for 21 years, even when I had another job and was not a delegate.
Ik heb tijdens deze 21 jaar aan iedere vergadering op vrijdag deelgenomen, ook toen ik een andere functie had en nog geen parlementslid was.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It should retain its right to make such decisions and not delegate this task to its administrative staff.
De Commissie zou haar personeelsbeleid in eigen hand moeten houden en de beslissingen niet moeten delegeren aan haar ambtenaren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Madam President, on behalf of the 31 delegates, there is actually little I could add to your words.
Mevrouw de Voorzitter, aan uw woorden heb ik eigenlijk namens de 31 niet zoveel meer toe te voegen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have taken note of the amendments to my report proposed by my fellow delegates with a great deal of interest.
Ik heb met grote belangstelling kennis genomen van de amendementen die op mijn verslag zijn ingediend.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have drawn on many ideas from my fellow delegates, but also from many institutions in the sphere I mentioned above.
Ik heb dankbaar gebruikgemaakt van veel van de ideeën van mijn collega's, maar ook wel van vele instellingen in het veld die ik heb gesproken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, it is a pity that none of the British delegates who support the government' s stance have taken the floor.
Mijnheer de Voorzitter, het is jammer dat geen enkele van de Britse collega's die de houding van hun regering steunen het woord heeft gevoerd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It will be a real challenge for the Commission to delegate EU responsibilites to our delegations based out there.
De delegatie van verantwoordelijkheden van de EU naar onze delegaties ter plekke vormt een serieuze uitdaging voor de Commissie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The delegates will have come back from Melbourne by now, but there was still nothing about it on the Internet when I left my room.
De afgevaardigden zijn omstreeks deze tijd uit Melbourne teruggekomen en op het Internet stond nog geen bericht toen ik mijn kamer verliet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are delegates and therefore our activity within that forum must be guided and then judged by our Parliament.
Daarom pleiten wij voor een doelgerichte participatie, die aan het oordeel van ons Parlement wordt onderworpen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for delegate
1. appoint: commission, authorise, authorize, deputise, deputize, depute, entrust, name
2. representative: emissary, ambassador, proxy, deputy, substitute, envoy
3. authorise
4. authorize: entrust, transfer
Verb forms for delegate
Present participle: delegating
Present: delegate (3.person: delegates)
Past: delegated
Future: will delegate
Present conditional: would delegate
Present Perfect: have delegated (3.person: has delegated)
Past Perfect: had delegated
Future Perfect: will have delegated
Past conditional: would have delegated