develop in Dutch and example sentences

develop in Dutch

Pronunciation
ww. ontwikkelen; zich ontwikkelen

Example Sentences

They will also develop your personality.
Zij zullen ook je persoonlijkheid ontwikkelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Once you find what you believe in, stand by them and you will develop in character.
Zodra je vindt waar je in gelooft, blijf er dan bij en je zult je karakter ontwikkelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A new means of communication was developed — the railway.
Een nieuw communicatiemiddel werd ontwikkeld, de spoorweg.
pronunciation pronunciation pronunciation err
How do you like these photos? I had them developed today.
Wat vindt je van deze foto's? Ik heb ze vandaag laten ontwikkelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In November 2013, the U.S., Norway, and the U.K. launched a public-private partnership to support forests in developing countries, with the goal of reducing emissions from deforestation and promoting sustainable agriculture.
In november 2013 startte de Verenigde Staten, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk een publiek-private samenwerking om bosgebieden in ontwikkelingslanden te ondersteunen, met als doel het reduceren van emmissie door ontbossing en het stimuleren van duurzame landbouw.
pronunciation pronunciation pronunciation err
India is a developing country.
India is een ontwikkelingsland.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Israel is a developed country.
Israël is een ontwikkeld land.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Japanese economy developed rapidly.
De Japanse economie ontwikkelde zich vrij snel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The urban population in most developing countries is increasing very fast.
De stedelijke bevolking in de meeste ontwikkelingslanden stijgt zeer snel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Please develop and print this film.
Gelieve deze film te ontwikkelen en af te drukken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the future, we must also develop indicators so that measures can be targeted at the right time at the right place.
Voortaan moet ook worden nagedacht over de ontwikkeling van de indicatoren, zodat men op tijd gerichte maatregelen op de juiste plaats kan nemen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is absolutely essential that companies in areas developing more slowly adopt the latest technology and know-how.
Van bijzonder groot belang is de overdracht van de nieuwste technologie en specialistische kennis aan bedrijven in regio's die zich minder snel ontwikkelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
But we have now arrived at a point where we need to develop competition policy further.
De consument vaart er wel bij. Wij zijn nu echter zover gekomen dat het mededingingsbeleid verder moet worden uitgewerkt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is an approach, Mr President, which the European Union can develop with regard to the International Maritime Organisation.
Dezelfde aanpak kan de Europese Unie hanteren ten aanzien van de Internationale Maritieme Organisatie, mijnheer de Voorzitter.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A special regional environmental reconstruction plan is also being developed.
Er wordt momenteel ook een speciaal regionaal plan voor milieuherstel opgesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is clear that this needs to be developed at all levels and it needs to recognise the needs of each level within the Commission.
Het is duidelijk dat dit van hoog tot laag dient te worden ontwikkeld overeenkomstig de op elk niveau binnen de Commissie bestaande behoeften.
pronunciation pronunciation pronunciation err
With the introduction of a series of codes of conduct the current Commission has begun to develop an explicit ethical framework.
Met de invoering van een aantal gedragscodes heeft de huidige Commissie een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van een duidelijk kader van normen en waarden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is for the public, therefore, that we are developing the area of freedom, security and justice.
Wij willen deze ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid immers voor de burgers tot stand brengen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is imperative that national governments lend their full support to improving energy efficiency and developing renewables.
De nationale regeringen moeten dus alles in het werk stellen om de energie-efficiëntie te verbeteren en hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
So this means that we are developing a new sector and new employment and doing the environment a huge favour into the bargain.
Dat wil dus zeggen dat wij hier een nieuwe sector ontwikkelen, nieuwe tewerkstelling ontwikkelen en tegelijkertijd het milieu een grote dienst bewijzen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for develop
1. grow: acquire, mature, form, evolve, advance, ripen
2. improve: spread, enlarge, stretch, expand, promote, advance, exploit
3. tell: unfold, disclose, exhibit, unravel, uncover, explain, unwind
4. elaborate: fill out, amplify, explicate
Verb forms for develop
Present participle: developing
Present: develop (3.person: develops)
Past: developed
Future: will develop
Present conditional: would develop
Present Perfect: have developed (3.person: has developed)
Past Perfect: had developed
Future Perfect: will have developed
Past conditional: would have developed