director in Dutch and example sentences

director in Dutch

Pronunciation
zn. directeur; regisseur

Example Sentences

Don't tell anybody else, but director Tanaka wears a wig.
Even onder ons, ik hoor dat afdelingsleider Tanaka eigenlijk een pruik draagt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Even Dwarfs Started Small is a 1970 film by German director Werner Herzog.
"Auch Zwerge haben klein angefangen" is een film van de Duitse regisseur Werner Herzog uit 1970.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He is a director, and should be treated as such.
Hij is directeur, en zo moet hij ook behandeld worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
His official title is Director-General of the Environment Agency.
Zijn officiële titel is Directeur-Generaal van het Agentschap voor Milieubescherming.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Steven Spielberg is a film director.
Steven Spielberg is een filmregiseur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The director reprimanded you.
De chef heeft je op het matje geroepen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What brand and what color is the director's car?
Welk merk en kleur heeft de auto van de directeur?
pronunciation pronunciation pronunciation err
The existing monitoring committee can only monitor the independence of the Director of the agency.
Het bestaande controlecomité kan alleen op de onafhankelijkheid van de directeur van OLAF toezien.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Occasionally we lack competent directors to motivate us.
Af en toe ontbreken echter bekwame regisseurs om de mensen te motiveren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have to discuss this with the director of OLAF.
Daarom moeten wij hierover met de directeur van OLAF spreken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I shall, of course, pass on any requests but I cannot give you any information in lieu of the director of OLAF in this respect.
Ik zal natuurlijk elke aanvraag doorgeven, maar ik kan de gevraagde informatie zelf niet geven. Daarvoor is de directeur van OLAF verantwoordelijk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission will be represented at the Dakar Forum by the director-general for Development.
Op het Forum van Dakar zal de Commissie vertegenwoordigd worden door de directeur-generaal Ontwikkelingssamenwerking.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr Levi, formerly Spokesman for the Commission, has been appointed Director of the Forward Studies Unit.
De heer Levi, die tot op heden woordvoerder van de Commissie was, is benoemd tot directeur van de groep voor prospectief onderzoek.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Eleven transfers at Director level which did not involve promotion in grade have also been made.
Er hebben ook elf verplaatsingen in de directeursrang plaatsgevonden die geen bevordering qua niveau betekenden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the case of appointments of Directors, the agreement of the relevant Director-General must also be obtained.
Indien het de benoeming van directeuren betreft, is ook de goedkeuring van de betreffende directeur-generaal nodig.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I think that the new director of OLAF defends this view very vigorously, including in a personal capacity.
Ik meen dat de nieuwe directeur van OLAF daarvoor eveneens grote persoonlijke inspanningen doet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We want to keep ECHO more or less the way it is. I have confidence that with the new director of ECHO we are on track.
Wij willen ECHO min of meer in de huidige vorm handhaven en nu ECHO een nieuwe directeur heeft, heb ik er alle vertrouwen in dat wij op de goede weg zitten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
According to the latest information in my possession, there are still only 3 women among the Commission's 49 Directors-General.
Volgens de meest recente gegevens waarover ik beschik, is het nog steeds zo dat slechts drie van de 49 directeuren-generaal van de Commissie vrouwen zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
How is equality of opportunity safeguarded in the appointment of the Commission's Directors-General?
Kan de Commissie mededelen hoe op de gelijke rechten voor mannen en vrouwen bij de benoeming van haar directeuren-generaal wordt toegezien?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Of course, one of the questions here is the independence of OLAF and its Director.
De kwestie van de onafhankelijkheid van het bureau en van de directeur is hierbij uiteraard in het geding.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for director
1. moving-picture director: producer, leader
2. executive officer: manager, supervisor, administrator, leader