distress in Dutch and example sentences

distress in Dutch

Pronunciation
zn. nood, gevaar; verdriet, spijt
ww. leed berokkenen, pijn/verdriet doen

Example Sentences

Is this not, indeed, what is so distressing to some Socialist Members of the European Parliament?
Is dit trouwens niet precies datgene wat sommige socialisten in het Europees Parlement buiten zinnen brengt?
pronunciation pronunciation pronunciation err
I nevertheless wish to stress the fact that it is quite distressing to see the lack of real interest in this reform.
We willen er desalniettemin op wijzen dat het onaangenaam is te merken hoe weinig enthousiasme deze hervorming wekt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The situation of certain urban areas is alarming, with the social distress taking the form of unemployment, misery and crime.
In bepaalde stadsgebieden is de toestand alarmerend, en de sociale nood uit zich in de vorm van werkloosheid, armoede en criminaliteit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This distressing ambiguity on the part of the Kremlin is not really surprising.
Deze navrante dubbelzinnigheid van het Kremlin hoeft eigenlijk niet te verbazen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The plight of Kosovar Albanians who have been missing since the end of the war is particularly distressing.
De situatie van de Kosovo-Albanezen die sinds het einde van de oorlog als vermist te boek staan, is bijzonder zorgelijk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Of course, our institution as such is not responsible for this evil. All the same, the coincidence is distressing.
Zeker, onze instelling is daar net zo min verantwoordelijk voor als voor deze plaag, maar het toeval is niettemin triest.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is therefore all the more distressing to study all the reports about atrocities which arrive on an almost daily basis.
Daarom is het extra pijnlijk om alle verslagen over schendingen door te nemen, die we bijna dagelijks onder ogen krijgen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Frankly, that distresses me, for a resolution voted in by only a small number of Members carries very little weight.
Zelf vind ik het vervelend, omdat een resolutie die aangenomen is door weinig afgevaardigden ook maar weinig gewicht heeft.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Madam President, we have all been deeply distressed by the illness of our colleague.
Mevrouw de Voorzitter, wij zijn allemaal erg geschrokken van het feit dat onze collega onwel is geworden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, this is a truly distressing affair.
Mijnheer de Voorzitter, dit is werkelijk een zorgwekkende aangelegenheid.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I recognise that deported asylum seekers often find themselves in a distressing position.
Ik erken dat uitgewezen asielzoekers vaak in een schrijnende positie terecht komen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Regarding ports of refuge, for example, the Member States must draw up plans for accommodating ships in distress.
Wat de vluchthavens betreft, moeten de lidstaten bijvoorbeeld plannen op tafel leggen voor de ontvangst van schepen in nood.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The directive will also require Member States to determine ports of refuge for ships in distress.
Op grond van deze richtlijn moeten de lidstaten eveneens vluchthavens inrichten voor schepen in nood.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Furthermore, there are often distressing situations among the target groups of this aid.
Bovendien is er vaak sprake van schrijnende situaties onder de doelgroepen van deze hulp.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These are distressing circumstances, admittedly, but this would have done much to help Europe' s cause.
Dat zou hulp onder droevige omstandigheden zijn geweest, dat is waar, maar het zou de Europese zaak beslist hebben geholpen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
First of all - and this is distressing, truly distressing - history is repeating itself.
Allereerst een pijnlijke vaststelling, een heel pijnlijke vaststelling: de geschiedenis herhaalt zich.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Last week I visited Mrs Coppin and she is very distressed.
Vorige week heb ik mevrouw Coppin bezocht en zij is erg overstuur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
European taxpayers do not want their money going to fund something that causes distress and harm to animals.
De Europese belastingbetalers willen niet dat hun geld besteed wordt aan de financiering van iets wat dieren ongemak en lijden bezorgt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This translates as melancholy, sadness, distress, fear, anxiety and despair for the people.
Voor de volkeren is er echter alleen droefheid, verdriet, angst, vrees en wanhoop.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is breeding anxiety among consumers and exploiting their distress for its own ends.
Hij maakt consumenten bang, maakt misbruik van hun noodsituatie en profiteert daar ook nog van.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Verb forms for distress
Present participle: distressing
Present: distress (3.person: distresses)
Past: distressed
Future: will distress
Present conditional: would distress
Present Perfect: have distressed (3.person: has distressed)
Past Perfect: had distressed
Future Perfect: will have distressed
Past conditional: would have distressed