enact in Dutch and example sentences

enact in Dutch

Pronunciation
ww. bepalen, vaststellen; tot wet verheffen; opvoeren

Example Sentences

It means ecological progress for Europe, and we can be proud of ourselves if we succeed in enacting it and setting it in motion.
Zij betekent een vooruitgang voor het Europese milieu, en we mogen trots zijn als we haar in de wetgeving kunnen verankeren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If the Council fails to act during these 30 days, the measures enacted by the Commission will then lapse.
Blijft de Raad gedurende die 30 dagen inactief, dan vervallen de door de Commissie uitgevaardigde maatregelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mrs Smet, our rapporteur, was President of the Council of Ministers when the original Working Time Directive was enacted.
Onze rapporteur, mevrouw Smet, was voorzitter van de Raad van Ministers toen de oorspronkelijke arbeidstijdenrichtlijn werd vastgesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The implementing provisions for this regulation are being enacted under the committee procedure.
De uitvoeringsbepalingen van deze verordening worden door middel van de comitologieprocedure vastgesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Strict, clear, unambiguous regulations, the thinking behind which is clear to all, must be enacted.
Er moeten strikte, duidelijke, eenduidige en voor iedereen begrijpelijke regelingen worden vastgesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The enacting of the law on the use of minority languages for official business was, in this regard, an important step.
Het aannemen van deze wet op het gebruik van minderheidstalen was wat dat betreft een belangrijke stap vooruit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, the Commission is also gravely concerned by the fact that these drafts have yet to be enacted in law.
De Unie stelt daarentegen uiterst verontrust te zijn over het feit dat deze teksten nog niet in de vorm van wetgeving zijn gegoten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The regulations and directives enacted through the three decision-making procedures in Europe must be streamlined and simplified.
De verordeningen en richtlijnen die via de drie besluitvormingsprocedures in Europa worden vastgesteld, moeten worden gestroomlijnd en vereenvoudigd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would have liked us to have granted right of action to those regions that possess the right to enact legislation.
Aan de bevoegdheden van de regio's met wetgevingsbevoegdheid moet mijns inziens eveneens het recht op het aantekenen van beroep worden toegevoegd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Parliament played its part in enacting the regulations in question.
Het Parlement was betrokken bij de vaststelling van de bewuste regelingen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Whatever legislation we enact will remain a paper tiger if we do not enforce it.
Welke wetgeving ook tot stand wordt gebracht, het blijven papieren regels als we ze niet handhaven.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Only then will we be able to enact fair and appropriate regulations.
Alleen dan kunnen wij op rechtvaardige en passende wijze reguleringen doorvoeren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is an important step, which is now enacted in the Financial Regulation.
Dat is een wezenlijke stap die nu ook in het Financieel Reglement is vastgelegd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is primary legislation enacted by Austria and the EU.
Dat is een kwestie van primair recht tussen Oostenrijk en de EU.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let us then get down to enacting the European Charter for SMEs, too.
Laten we dan ook het Europees Charter voor het MKB gaan uitvoeren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would then like to urge you, as a matter of urgency, to enact the Toys Directive a good deal sooner.
Bovendien wil ik u ook nog dringend verzoeken een stuk eerder te komen met de speelgoedrichtlijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Days later the Italian Government is busy enacting these very measures.
Daags erna is de Italiaanse regering bezig deze maatregelen wel uit te vaardigen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Knesset enacted a law to prevent Palestinians from obtaining Israeli citizenship by marriage.
De Knesset heeft een wet aangenomen die het voor Palestijnen onmogelijk maakt om via het huwelijk het Israëlisch burgerschap te verkrijgen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The aims of Community legislation must be clear, as simple as possible to enact and transparently implemented.
De communautaire wetgeving moet duidelijk geformuleerde doelstellingen hebben, en zo eenvoudig mogelijk en transparant ten uitvoer gelegd kunnen worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Most recently, we have also enacted the Information and Consultation Directive.
Recent hebben we aanvullend de richtlijn betreffende de informatie en raadpleging van werknemers aangenomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for enact
1. accomplish: perform, act, personify, achieve, execute, act out, do
2. make into law: legislate, establish, dictate, decree, order, sanction
Verb forms for enact
Present participle: enacting
Present: enact (3.person: enacts)
Past: enacted
Future: will enact
Present conditional: would enact
Present Perfect: have enacted (3.person: has enacted)
Past Perfect: had enacted
Future Perfect: will have enacted
Past conditional: would have enacted