equipment in Dutch and example sentences

equipment in Dutch

Pronunciation
zn. uitrusting

Example Sentences

All you need to do is buy some basic equipment or borrow some from your parents and you are good to go.
Alles wat je hoeft te doen is wat basisuitrusting kopen of lenen van je ouders en je bent er klaar voor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If you use this modern equipment, it will save a lot of manpower.
Als men deze moderne machine gebruikt, zal men werkkracht besparen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This hospital has a lot of new equipment.
Dit ziekenhuis heeft veel nieuwe apparatuur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What is new is that it will be well prepared and able to act quickly under effective common leadership and using modern equipment.
Het nieuwe is dat dit leger snel en goed voorbereid kan optreden onder de efficiënte leiding van gemeenschappelijke bevelhebbers en met moderne middelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As you say tons of food, water purification equipment, tents, blankets.
Zoals u al zei, is er behoefte aan tonnen voedsel, aan waterzuiveringsinstallaties en aan tenten en dekens.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As such, the cost of the equipment for continuous sampling is recouped within the space of a few years.
De investering voor de apparatuur voor continue bemonstering is dus in enkele jaren terugverdiend.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Plants for unsorted waste require more advanced equipment.
Installaties voor ongesorteerd afval vereisen een meer geavanceerde uitrusting.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is because local authority planning to adapt existing equipment uses this threshold. See, in this respect, Annex V(a).
De lagere overheden hebben bij de planning van de aanpassing van de bestaande installaties namelijk rekening gehouden met deze drempel (zie bijlage V, a).
pronunciation pronunciation pronunciation err
Various actions have been undertaken on the part of the European Union, such as providing independent stations with equipment.
Vanuit de Europese Unie wordt het een en ander gedaan, zoals de voorziening van onafhankelijke stations met apparatuur.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Milosevic' s willing servants are then welcome to hold on to the confiscated technical equipment.
Dan mogen de gewillige dienaren van Milosevic gerust de in beslag genomen technische uitrusting behouden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Satellite equipment is being distributed across the region to Croatia, Bosnia-Herzegovina and Macedonia.
We leveren in de regio ook satellietinstallaties aan Kroatië, Bosnië-Herzegovina en Macedonië.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Paedophiles are limited only by their own technical capability or the equipment which they can afford.
De enige grenzen waar pedofielen op stuiten, zijn die van hun eigen technisch kunnen of van de apparatuur die zij zich kunnen veroorloven.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You have also set deadlines: the year 2001 for expiry of the old specification on noise emissions for old aircraft equipment.
Hierin heeft u ook termijnen genoemd, het jaar 2001 voor het aflopen van de oude bepaling over geluidsemissies bij oude vliegtuigen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Differences have also contributed to the fragmentation of the market for railway equipment.
Die verschillen hebben ook bijgedragen aan de fragmentatie van de markt voor spoorwegmaterieel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It would also boost the railway equipment industry in countries such as my own.
Het zou ook een stimulans betekenen voor de spoorwegmaterieelindustrie, zoals die in mijn eigen land.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is especially important for those people who manufacture trains and train equipment.
Dat is vooral belangrijk voor die mensen die treinen maken, die materieel maken voor het treinverkeer.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These differences affect not only interoperability but also the internal market for railway equipment.
Deze verschillen verstoren niet alleen de interoperabiliteit, maar ook de interne markt voor spoorwegmaterieel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are used to reading instructions for use with all equipment, down to how to use the whisk in the kitchen.
Wij zijn er aan gewend dat alle apparaten en zaken een gebruiksaanwijzing hebben, zelfs een keukengarde.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Operating theatres have raw sewage dripping in, and out-of-date equipment.
Operatiekamers kampen met kapotte rioleringen en verouderde instrumenten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It cannot be a matter of equipment or financial gain.
Het mag niet alleen gaan om instrumenten of financiële winst.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for equipment
gear: tackle, rigging, accoutrements, harness, outfit, things