erupting in Dutch

Pronunciation
[erupt] ww. uitbarsten (ook van een vulkaan))
Example Sentences
First of all, in 1977, the same volcano began to erupt.
In 1977 is deze zelfde vulkaan tot uitbarsting gekomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
And now, ahead of the presidential elections scheduled for 27 July, new conflicts are erupting.
Thans zijn in de aanloop naar de presidentsverkiezingen op 27 juli opnieuw conflicten losgebarsten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
One has just erupted in North Africa, on our doorstep, and we do not have these emergency measures ready to be implemented.
En die is nu uitgebroken, in Noord-Afrika, op onze stoep, en nu zijn die dringende maatregelen niet klaar om te worden uitgevoerd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We did this because we know that a humanitarian crisis can erupt at any time.
Dat hebben we gedaan omdat we wisten dat een humanitaire crisis op elk moment kan uitbreken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
When it last erupted 200 years ago, it remained active for ten years.
De vorige keer, zoveel jaar geleden, 200 jaar geleden, heeft hij tien jaar gewerkt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A not particularly large volcano erupts in Iceland and air traffic in many parts of Europe grinds to a halt for several days.
Een niet al te grote vulkaan op IJsland ontploft en het luchtverkeer ligt in grote delen van Europa plat, al dagen plat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
From the moment when an economic crisis erupts, however, it is a very different story.
Zodra er echter een economische crisis toeslaat, zijn de kaarten plotsklaps anders geschud.
pronunciation pronunciation pronunciation err
When a frozen conflict erupted into open conflict in August 2008, we responded immediately.
Toen een bevroren conflict in augustus 2008 veranderde in een open conflict, hebben we onmiddellijk gereageerd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Unfortunately, the Council and your Commission decided to set up this institution only after the global crisis had erupted.
Helaas hebben de Raad en uw Commissie pas na de uitbraak van de wereldwijde crisis besloten om deze instelling op te richten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The systemic risk becomes apparent afterwards, when the crisis has erupted.
Dat systeemrisico constateert men echter pas achteraf, wanneer de crisis al is losgebarsten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A storm of protest erupted in some parts of Germany a few days ago over the issue of fruit and apple wines.
In sommige delen van Duitsland barstte enkele jaren geleden een storm van protest los over de kwestie met betrekking tot fruit en appelwijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Then, on 8 October, fighting erupted in the town of Muhajiriya, controlled by a Darfuri rebel faction.
Vervolgens braken op 8 oktober gevechten uit in de stad Muhajiriya, die onder controle van een Darfuriaanse rebellengroep valt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In addition, a large-scale famine is threatening to erupt.
Ook dreigt er op het ogenblik een grote hongersnood.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Everything points to the country sitting on a volcano that could erupt at any minute.
Alles wijst erop dat het land op een vulkaan zit die ieder moment kan uitbarsten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The next volcano is already showing signs of erupting. That is China.
De volgende vulkaan geeft al tekenen van een op handen zijnde eruptie: in China.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Madam President, three large volcanoes have just erupted: one in Asia, one in Russia, and one in Latin America.
Mevrouw de Voorzitter, er zijn al drie grote vulkanen uitgebarsten: een in Azië, een in Rusland en een in Latijns Amerika.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In August, however, the subprime crisis erupted and continues to create havoc.
In augustus echter kwam de kredietcrisis tot uitbarsting en deze zorgt nog steeds voor ravages.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Scarcely had the ink dried on that resolution when the Eurostat affair erupted.
De inkt van die resolutie was nauwelijks droog of de Eurostat-affaire brak los.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The situation in Russia may erupt into an asymmetric shock at any time.
De situatie in Rusland kan op elk moment een asymmetrische schok veroorzaken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Violence is erupting between supporters and opponents of the regime.
Er vindt geweld plaats tussen aanhangers en tegenstanders van het regime.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Share this page
Dictionary Extension