establish in Dutch and example sentences

establish in Dutch

Pronunciation
ww. stichten, oprichten; baseren

Example Sentences

Before too long, I would pick up a sword, join the army and eventually establish a military dictatorship.
Een korte tijd later, zou ik een zwaard nemen, me bij het leger aansluiten en na verloop van tijd een militaire dictatuur oprichten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Marisa's task was to help the village's women to establish better health and hygiene for women and houses.
Het was de taak van Marisa om de vrouwen uit het dorp te helpen een betere gezondheid en hygiëne bij de vrouw en thuis op te richten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Father established his business 40 years ago.
Vader stichtte zijn onderneming 40 jaar geleden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The school was established in 1650.
Deze school is opgericht in 1650.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom's involvement in the bank robbery is yet to be established.
Of Tom betrokken was bij de bankoverval moet nog vastgesteld worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Why was it so hard to establish that the neuron is the most basic unit of nervous tissue?
Waarom was het zo moeilijk om vast te stellen dat het neuron de meest basale eenheid is van zenuwweefsel?
pronunciation pronunciation pronunciation err
You'll have to establish residence here before you can vote.
Je moet je hier permanent vestigen voor je mag stemmen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is good that, in establishing the present regulations, we can also be flexible.
Mijnheer de Voorzitter, het is positief dat wij in de onderhavige regelgeving ook flexibel kunnen zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The report put forward today re-establishes its place in the political sphere.
Het verslag dat vandaag ter tafel is gebracht, geeft de politiek opnieuw de plaats die ze behoort in te nemen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This will provide the opportunity to establish new principles or to return to the more radical changes which have been discussed.
Dat is een geschikt moment om nieuwe beginselen vast te stellen of om terug te komen op de meer ingrijpende veranderingen die zijn bediscussieerd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission proposal accords the Commission a central role in establishing guidelines on competition policy.
Het voorstel van de Commissie kent aan de Commissie een centrale rol toe bij de vaststelling van het mededingingsbeleid.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All this would be established by two regulations, one for the Public Prosecutor and another for the criminal code.
Voor dit alles zouden twee verordeningen nodig zijn, een voor de procureur-generaal en een voor het wetboek van strafrecht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Thirdly, a strict age limit on vessels to be given access to Community waters must be established in the near future.
Ten derde moet er snel een strenge limiet komen op de leeftijd van schepen die binnen de communautaire wateren mogen varen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mrs Roth-Behrendt asked me about establishing a positive list.
Mevrouw Roth-Behrendt heeft mij een vraag gesteld over het opstellen van een positieve lijst.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This will contribute hugely towards re-establishing the confidence of the European citizens in this institution.
Dit zal een bijzonder grote bijdrage leveren aan het herstel van het vertrouwen van de Europese burgers in deze instelling.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As Mr Blak said, we must instead establish a system with clear roles.
In plaats daarvan moeten wij, zoals de heer Blak zei, een systeem opbouwen met een duidelijke rolverdeling.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is also necessary to initiate permanent diplomatic relations and to establish constant dialogue.
Hierbij zijn ook het opstarten van blijvende diplomatieke relaties en een constante dialoog noodzakelijk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Union' s commitment to establishing an area of freedom, security and justice was confirmed at Tampere.
De opdracht van de Unie om een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid tot stand te brengen werd bevestigd in Tampere.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have established a new Directorate-General, yet it has only 70 people all told.
We hebben een nieuw directoraat-generaal opgericht, maar naar ik heb vernomen, werken daar nog maar zeventig mensen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The unilateral decision by Belgium to re-establish border controls is a clear illustration of this.
Kijk maar naar het unilaterale besluit van België om de controle aan zijn grenzen te herstellen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Verb forms for establish
Present participle: establishing
Present: establish (3.person: establishes)
Past: established
Future: will establish
Present conditional: would establish
Present Perfect: have established (3.person: has established)
Past Perfect: had established
Future Perfect: will have established
Past conditional: would have established