exponential in Dutch and example sentences

exponential in Dutch

Pronunciation
bn. exponentieel (in algebra)

Example Sentences

I am also keen to guard against an exponential growth in the number of special envoys, however worthy the cause.
Ik wil mij ook hoeden voor een wildgroei in het aantal speciale afgezanten, hoe behartigenswaardig de zaak op zich ook moge zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Faced with the exponential development of the latter on the Internet, Amendment No 2 is essential.
Gezien de exponentiële ontwikkeling van dit verschijnsel Internet, ligt amendement 2 voor de hand.
pronunciation pronunciation pronunciation err
An exponential increase in activities is expected within a financial framework which has seen hardly any arithmetical growth.
De exponentiële toename van de activiteiten is onverenigbaar met de nauwelijks merkbare aritmetische groei van het financieel kader.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The problem lies in the current exponential increase in mass redundancies.
De kern van het probleem is dat het aantal collectieve ontslagen momenteel hals over kop toeneemt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In particular, the 1990's witnessed an exponential increase in the number of regional trade agreements being negotiated.
Vooral in de jaren negentig hebben we een exponentiële groei van het aantal regionale handelsovereenkomsten gezien.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Flemish motorways are at risk of being oversaturated by the exponential increase in freight traffic.
De Vlaamse snelwegen dreigen morgen oververzadigd te worden door het exponentieel toenemende vrachtverkeer.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In truth, all this report does is to state that there has been an exponential rise in these types of violence.
Het is een eerste vereiste om de sociale, familiale, economische en religieuze achtergronden van het geweld en het afreageren te begrijpen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The quantity and quality of this trade is growing at an exponential rate.
Dit handelsverkeer maakt zowel kwantitatief als kwalitatief een exponentiële groei door.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These are ambitious targets, the achievement of which will bring exponential environmental benefits.
Dat zijn ambitieuze doelstellingen die aanzienlijke milieuvoordelen zullen opleveren als ze worden gehaald.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In Italy, in particular, growth in turnover in consumer credit agreements has been exponential.
In het bijzonder in Italië hebben de consumentenkredieten geleid tot een exponentiële groei van de omzet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A lack of donors has resulted in an exponential growth in transplant tourism to the world's developing nations.
Een gebrek aan donoren heeft geleid tot een explosieve groei van het transplantatietoerisme naar ontwikkelingslanden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The exponential growth of genetic malformations and infantile tumours in areas where uranium has been used is proof of this.
De exponentiële groei van genetische misvormingen en tumoren bij kinderen in gebieden waar uranium is gebruikt, bewijst dit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
With an exponential number of new crises emerging, we need swift and sure-fire decisions.
In deze nieuwe en exponentiële crisissen zijn snelle en betrouwbare beslissingen nodig.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We cannot ignore the exponential increase in sites with child pornography material.
We kunnen niet voorbijgaan aan de exponentiële toename van websites met kinderpornografisch materiaal.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Is it an exponential graph - a runaway - where CO2 in extra amounts causes an ever-increasing rise in global warming?
Is het een exponentiële grafiek - tot in het oneindige - waarin extra hoeveelheden CO2 een altijd toenemende stijging van de opwarming veroorzaken?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Who can be indifferent to this exponential growth in unemployment, which may reach 30 million unemployed in the European Union?
Wie kan onverschillig blijven ten aanzien van deze exponentiële groei van de werkloosheid, die kan oplopen tot 30 miljoen werklozen in de Europese Unie?
pronunciation pronunciation pronunciation err
The exponential increase in content on the Internet has made it a tool with many uses, and these uses are multiplying.
De exponentiële groei van content maakt internet tot een instrument met vele mogelijkheden en dat aantal groeit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page