fleet in Dutch and example sentences

fleet in Dutch

Pronunciation
zn. vloot
ww. Rap, gezwind, snelvoetig
bn. snel, vlug, rap

Example Sentences

The Romans built a fleet of three hundred ships.
De Romeinen bouwden een vloot van driehonderd schepen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The amendment requests independent verification of fleet capacity data.
Dat amendement vraagt om een onafhankelijke verificatie van de vlootcapaciteitsgegevens.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The fleet must therefore use increasingly selective fishing gear.
De communautaire vloot moet in toenemende mate worden uitgerust met middelen voor selectieve visserij.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission also failed to take into account how fleet sizes are reduced.
De Commissie heeft ook geen rekening gehouden met de wijze waarop de vissersvloten worden ingekrompen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I hope that the Commission will review its position and not impose swingeing cuts on our fleets.
Ik hoop dat de Commissie haar standpunt zal herzien en geen enorme inkrimpingen van onze vissersvloten zal voorstellen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This has led to a situation where we have had to establish a special fleet to break the ice.
Dat heeft ervoor gezorgd dat wij een speciale vloot hebben moeten opbouwen om het ijs te breken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They therefore create commercial balance, employment and preserve the competitiveness of Europe' s own significant fishing fleet.
Het gaat dus om onze handelsbalans, onze werkgelegenheid en de bescherming van het concurrentievermogen van een belangrijk deel van de eigen Europese vissersvloot.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Both countries gain valuable resources for their development in exchange for the fishing allowances which they grant to our fleet.
In ruil voor de aan onze vloot verleende vangstmogelijkheden krijgen deze landen de beschikking over waardevolle hulpbronnen voor hun eigen ontwikkeling.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What we really need is a fleet of the right size that is competitive at European and world levels.
Wij hebben absoluut een concurrerende vloot van de juiste omvang nodig, zowel op Europees als op mondiaal niveau.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fourteen months later it is the Community fleet that is getting wet, but the water is up to its neck.
Veertien maanden na dato staat echter de communautaire vissers het water tot aan de lippen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As a result, EU fishing fleets are shrinking and many thousands of jobs are being lost at sea and on shore.
Als gevolg daarvan moeten de visserijvloten van de EU inkrimpen en verdwijnen er vele duizenden banen op zee en aan de wal.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European fleet in the Canary-Saharan Banks has not taken to sea for a year now and thousands of workers are grounded.
De Europese vloot van de Canarisch-Saharaanse visbank is al een jaar lang niet meer uitgevaren en duizenden werknemers bevinden zich aan wal.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This will help the Community fleet to make better use of the agreement.
De communautaire vloot zal hierdoor de mogelijkheden van de overeenkomst ook beter kunnen benutten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This plan, a suspension of all cod-related fleets for a substantial number of weeks per year, can still save the cod.
Dit plan, een stilligregeling voor alle kabeljauw gerelateerde vloten gedurende een aanzienlijk aantal weken per jaar, kan de kabeljauw nog redden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In our view, the strategy must be based on the defence of the historic rights corresponding to our fleet.
Het uitgangspunt van deze strategie moet volgens ons de verdediging van de historische rechten van onze vloot zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our fishing fleet, which comprises around fifty vessels, has been all but grounded for the last two years.
Onze visserijvloot, die bestaat uit ongeveer vijftig schepen, heeft de afgelopen twee jaar goeddeels werkeloos doorgebracht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Does this not discriminate against fleets according to their geographical distribution and habitual fishing areas?
Is hij niet van mening dat dit een discriminatie inhoudt voor de vloten naar hun geografische indeling en hun gebruikelijk visgebied?
pronunciation pronunciation pronunciation err
If Morocco is intending to act as a partner, it should open up its waters to the Community small-scale fleet immediately.
Als Marokko zich wil gedragen als een echte partner, moet het onmiddellijk zijn wateren openstellen voor de ambachtelijke communautaire vloot.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must ensure that we do not exploit those countries and do not allow our fleets to damage or exploit their fishing stocks.
Wij moeten ervoor zorgen dat we die landen niet uitbuiten en dat onze vloot hun visbestanden geen schade toebrengt of uitbuit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A large fleet is an advantage, of that there can be no doubt. But it entails a great deal of responsibility.
Een grote vloot is zonder meer een voordeel, maar ze brengt ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for fleet
1. group of vessels or aircraft
2. armed military craft: naval force, armada, flotilla, squadron
Verb forms for fleet
Present participle: fleeting
Present: fleet (3.person: fleets)
Past: fleeted
Future: will fleet
Present conditional: would fleet
Present Perfect: have fleeted (3.person: has fleeted)
Past Perfect: had fleeted
Future Perfect: will have fleeted
Past conditional: would have fleeted