foreign affairs in Dutch and example sentences

foreign affairs in Dutch

Pronunciation
buitenlandse zaken

Example Sentences

Surely Assad would be Barak' s ideal negotiating partner and not the Foreign Affairs Minister.
Assad zou toch de aangewezen gesprekspartner van Barak dienen te zijn en niet zijn bewindsman van buitenlandse zaken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Foreign Affairs Ministers of the European Union participated in that meeting.
Aan die vergadering hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie deelgenomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is an issue which we addressed at our informal meeting of Ministers of Foreign Affairs in Evian on Saturday and Sunday.
Dit onderwerp is afgelopen zaterdag en zondag behandeld tijdens de informele bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken te Evian.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission has noted that the Turkish Minister of Foreign Affairs is looking into the incident and into possible compensation.
De Commissie heeft vastgesteld dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken dit incident zal onderzoeken en daarbij ook de kwestie van een eventuele vergoeding zal overwegen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have already passed this information to the Committee on Foreign Affairs.
Ik heb de Commissie buitenlandse zaken daarvan op de hoogte gebracht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In areas such as justice, home affairs and foreign affairs, the Council has more or less exclusive rights.
Op terreinen als justitie, binnenlandse zaken en buitenlands beleid heeft de Raad vrijwel het alleenrecht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
One of the major failures of the Stockholm Summit was in the foreign affairs field.
Een van de grootste mislukkingen van de Top van Stockholm betrof het terrein van buitenlandse zaken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Stockholm European Council: Foreign affairs (B5-0248/2001)
Europese Raad van Stockholm - Buitenlands beleid (B5-0248/2001)
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Spanish Minister for Foreign Affairs wrote to me a few days ago in order to pass onto me the opinion of the Council of State.
De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft me enkele dagen geleden het advies van de Spaanse Raad van State doen toekomen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Once again, our courageous foreign affairs ministers have decided to put their heads in the sand.
Opnieuw hebben onze moedige ministers van Buitenlandse Zaken besloten hun kop in het zand te steken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The EU Troika, led by the Swedish Minister for Foreign Affairs, visited the region in February.
De EU-trojka, onder leiding van de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken, heeft in februari een bezoek gebracht aan de regio.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I think that is a question which the Swedish Minister for Foreign Affairs should answer.
Ik vind dat de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken antwoord moet geven op die vraag.
pronunciation pronunciation pronunciation err
One of the honourable Members has already alluded to the fact that Foreign Affairs Minister, Mr Michel, has already left.
Een van de geachte leden heeft een allusie gemaakt op het feit dat minister van Buitenlandse Zaken Michel zou zijn verdwenen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
draftsman of the opinion of the Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy.
Mijnheer de Voorzitter, in rubriek 4, buitenlandse zaken, zijn de bezuinigingen in het voorontwerp van begroting in sommige gevallen aanzienlijk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mrs Neyts-Uyttebroeck, joint minister at the Ministry for Foreign Affairs will represent the Council at the debate.
De Raad zal tijdens het debat worden vertegenwoordigd door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, adjunct-minister van Buitenlandse Zaken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, I think this is an excellent set of reports and that the Committee on Foreign Affairs has done a good job.
Mijnheer de Voorzitter, mijns inziens zijn dit interessante verslagen en heeft de Commissie buitenlandse zaken uitstekend werk verricht.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In two days time, next Saturday, I shall be the guest of the Slovenian State Secretary for Foreign Affairs in Ljubljana.
Aanstaande zaterdag zal ik te gast zijn bij de onderminister van Buitenlandse Zaken van Slowenië in Ljubljana.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It made representations to the Ministry of Foreign Affairs on 17 August.
Op 17 augustus jongstleden heeft zij nog stappen ondernomen bij de minister van Buitenlandse Zaken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
From tomorrow, I shall be a member of the Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy.
Vanaf morgen zal ik lid zijn van de Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Yesterday, both Chris Patten and I were with the Pakistani Foreign Affairs Minister.
Gisteren hebben zowel Chris Patten als ikzelf met de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken gesproken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page