fortunate in Dutch and example sentences

fortunate in Dutch

Pronunciation
bn. heeft geluk, heeft sukses

Example Sentences

So, not only were they able to make more space in their homes, they were also able to help other people who were less fortunate than they are.
Dus ze slaagden er niet alleen in om meer plaats te maken in hun huizen, ze slaagden er ook in om andere mensen te helpen die minder geluk hadden dan zij.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He is fortunate having such a good wife.
Hij heeft geluk zo'n goede vrouw te hebben.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are fortunate in having the Gulf Stream.
Gelukkig hebben wij de Golfstroom.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I was fortunate to have an opportunity to talk with Under-Secretary Slater yesterday along with a number of my other colleagues.
Ik kreeg gisteren de gelegenheid om samen met een aantal collega's een gesprek te voeren met de Amerikaanse minister van Transport, de heer Slater.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Minister, you are in the fortunate position of being able to start your speech immediately.
Mijnheer Queyranne, u hebt het geluk onmiddellijk met uw verklaring te mogen beginnen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am fortunate enough to be a member of the cabinet in the government of my country.
Ik heb het geluk deel uit te maken van het kabinet van de regering van mijn land.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We now have a good policy and we are fortunate to have the backing of this House for that policy.
We hebben nu een goed beleid en gelukkig kunnen we hierbij rekenen op de steun van het Parlement.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I was fortunate that this was my experience in Sri Lanka.
Gelukkig heb ik die ervaring in Sri Lanka opgedaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are thus fortunate, especially in the medical sphere, to have PVC.
Het is dus fijn, zeer zeker ook in de medische toepassingen, dat we PVC hebben.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are very fortunate to get something like half of 1% of the budget and I only get one minute to present our concerns.
Wij mogen blij zijn als we ongeveer een halve procent van de begroting krijgen en ik heb hier slechts één minuut tot mijn beschikking om onze zorgen te uiten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This decision was expected, it was legitimate and it was fortunate.
Ze was te verwachten en volkomen gerechtvaardigd: een goede beslissing kortom.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are fortunate in having a Scottish coastal forum to perform this role.
Gelukkig beschikken we over een Schots forum voor kustbeheer dat deze taak kan uitvoeren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are fortunate to have time between now and 2004.
Het is een geluk dat wij de tijd hebben tot 2004.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Sometimes I think I am fortunate not to understand everything.
Soms denk ik dat het ook maar goed is dat ik niet alles versta.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The ESA is fortunate in that it escapes the cumbersome bureaucracy of paralysing procedures.
Het ESA heeft het geluk dat het aan de bureaucratische logheid van verlammende procedures ontsnapt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am fortunate to live in one of the most beautiful places in the Union, namely West Cork in Ireland.
Ik heb het geluk dat ik in een van de mooiste streken van de Unie woon, namelijk in West Cork in Ierland.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is very fortunate that a working group has now been set up with particular concern for the social issue.
Het is erg gelukkig dat er nu een werkgroep is ingesteld die zich speciaal met het sociale probleem bezighoudt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are fortunate in that we will have the time to debate these matters together and determine the best framework.
Gelukkig beschikken wij over voldoende tijd om hier gezamenlijk over te discussiëren om het beste kader vast te kunnen stellen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If we can do as well as that again we will be extremely fortunate.
Als we daarin nogmaals zo goed slagen, hebben we heel veel geluk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is fortunate that the killers and their clients were sentenced for this last year, and that they are now behind bars.
De moordenaars en opdrachtgevers werden gelukkig vorig jaar hiervoor veroordeeld. Ze zitten nu achter slot en grendel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for fortunate
happy: advantageous, favoured, lucky, propitious, prosperous, successful