fortunate in Dutch and example sentences

fortunate in Dutch

Pronunciation
bn. heeft geluk, heeft sukses

Example Sentences

It is fortunate that our request, that projects from the future Member States be included already, has been complied with.
Gelukkig is er gevolg gegeven aan onze wens om projecten uit de toekomstige lidstaten er nu al bij te betrekken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If the reverse is true, of course, you are extremely fortunate.
In het omgekeerde geval ben je natuurlijk buitengewoon gelukkig.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is fortunate that a huge number of legal standards that apply in our European societies to this day are based on this.
Gelukkig zijn zeer vele rechtsnormen die in onze Europese samenlevingen tot op de dag van vandaag gelden daarop terug te voeren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Illegal immigrants are not criminals, but human beings who have not been fortunate enough to be born in the right place.
Illegale immigranten zijn geen misdadigers. Het zijn medemensen die de pech hebben dat ze niet op de goede plaats geboren zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In one respect he was very fortunate: he had a great employer.
In één opzicht had hij veel geluk: hij had een geweldige werkgever.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are very fortunate that the UN is blessed with other, equally talented individuals, and is led by one as well.
We mogen ons gelukkig prijzen dat de VN gezegend is met andere, even getalenteerde personen, van wie er een leiding aan de organisatie geeft.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am exceptionally fortunate that the inspections now extend to include animal health and welfare.
Ik ben bijzonder gelukkig met het feit dat de gezondheid en het welzijn van de dieren nu ook onder de inspecties vallen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is fortunate that the UN plan includes two compensatory mechanisms.
Gelukkig bestaan er nog twee inhaalmechanismen in de VN-bepaling.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am fortunate to know many of them.
Ik heb het geluk dat ik velen van hen reeds ken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is a democratic learning process, one that we have all been fortunate to be able to undergo in these days.
Dat is een democratisch leerproces dat wij de afgelopen dagen gelukkig allemaal hebben kunnen doormaken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are fortunate in having a President of the European Council who is simultaneously the Eurogroup President.
We hebben het geluk dat de voorzitter van de Europese Raad tegelijkertijd voorzitter is van de Eurogroep.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the case of more fortunate nations, it marked the end of long suffering and immeasurable destruction sixty years ago.
Voor de fortuinlijkere naties betekende het zestig jaar geleden het einde van een lange periode van lijden en onmetelijke verwoesting.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As always, the greatest harm affects the less fortunate, the poor and those of limited means.
Zoals altijd richt de grootste schade zich op de minder bedeelden, de armen en de mensen met weinig geld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, if I lived in a developing country I would be less fortunate.
Als ik echter in een ontwikkelingsland zou wonen, zou ik dat geluk niet hebben.
pronunciation pronunciation pronunciation err
   ( Mr President, it is fortunate that we are holding a joint debate on Mr Graefe zu Baringdorf’s reports.
   - ( Mijnheer de Voorzitter, het is een goede zaak dat wij de verslagen van de heer Graefe zu Baringdorf in een gecombineerd debat behandelen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I must say that I feel fortunate to have been directly involved.
Ik moet zeggen dat ik me bevoorrecht voel dat ik er direct bij betrokken ben geweest.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I consider myself fortunate to have been able to stay home with my children and my children fortunate to have had me.
Ik acht mijzelf gelukkig dat ik in de omstandigheid was om thuis te zijn bij mijn kinderen en ik acht mijn kinderen gelukkig dat zij mij bij zich hebben gehad.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Sadly, the population has not been fortunate in its governments.
Helaas heeft de bevolking geen geluk gehad met haar regeringen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This programme needs to be launched urgently and it is fortunate that the committee approved the common position.
Dit programma moet dringend van start gaan en het is een geluk dat de commissie het gemeenschappelijk standpunt heeft goedgekeurd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is for that reason that I was able to support the report, despite a number of less fortunate considerations.
Op grond hiervan was ik in staat het verslag te steunen, ondanks een aantal minder gelukkige overwegingen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for fortunate
happy: advantageous, favoured, lucky, propitious, prosperous, successful