fortunate in Dutch and example sentences

fortunate in Dutch

Pronunciation
bn. heeft geluk, heeft sukses

Example Sentences

- (EL) Mr President, the Slovenian Presidency is very fortunate to be following on from two successful presidencies.
. - (EL) Mijnheer de Voorzitter, het Sloveense voorzitterschap mag zich zeer gelukkig prijzen dat het na twee succesvolle voorzitterschappen komt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There are some people who are fortunate enough to receive an organ and whose lives are saved as a result.
Er zijn mensen die het geluk hebben een orgaan te ontvangen en wier levens daardoor worden gered.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is fortunate that our institution and the Council are ready to agree without delay.
Het is gelukkig zo dat onze instelling en de Raad bereid zijn om het zonder uitstel hierover eens te worden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Last week I was fortunate to be on a delegation from the Committee on Fisheries to Norway.
Ik had het geluk vorige week deel uit te maken van een delegatie van de Commissie visserij die een bezoek bracht aan Noorwegen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is fortunate that the rapporteur referred to the Economic Partnership Agreements(EPA).
Het is gelukkig dat de rapporteur op de economische partnerschapsovereenkomsten (EPO's) heeft gewezen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I was fortunate to have competent and experienced colleagues, who listened carefully and were present at the negotiating meetings.
Ik had het geluk te mogen werken met competente en ervaren collega's, die zorgvuldig hebben geluisterd en aanwezig waren tijdens de onderhandelingsbijeenkomsten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
in writing. - (FR) There are sometimes fortunate, perhaps even amusing, coincidences.
Soms zijn er gelukkige, misschien zelfs amusante samenlopen van omstandigheden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I was very fortunate that my mother was able to do this and I must say that I have benefited from it.
Ik heb het grote geluk gehad dat mijn moeder dat heeft gedaan en ik moet zeggen dat het goed voor mij is geweest.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is fortunate that a compromise could be reached quickly on this text.
Gelukkig kon er snel een compromis worden bereikt over deze tekst.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would remind you that asylum is a moral duty for the more fortunate countries.
Ik blijf erop wijzen dat het verlenen van asiel een morele plicht is voor de meestbegunstigde landen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My generation has been fortunate enough to be involved in the reconstruction of a united Europe.
Mijn generatie mag zich gelukkig prijzen betrokken te zijn bij de wederopbouw van een verenigd Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, how fortunate that you anticipated my question.
Voorzitter, het verheugt mij dat u vooruitloopt op de vraag die ik wilde stellen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ladies and gentlemen, the present moment is one that is both fortunate and pressing.
Dames en heren, er is sprake van een gelukkige en een spoedeisende toestand.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It would have been fortunate if the motion had emphatically drawn attention to this imminent task as well.
Het was goed geweest als deze ontwerpresolutie ook op deze op stapel staande taak nadrukkelijk de aandacht had gevestigd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, we are fortunate to have such a resource available to us.
Toch is het goed dat wij over dit instrument beschikken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Both the citizens and the protected environment are suffering. This is what we called 'fortunate Campania' - oh dear!
Zowel de burgers als de natuur hebben hieronder te lijden, en dan te bedenken dat we dit gebied het 'gelukkige Campanië' noemden - ach!
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, it is fortunate that Mr Hahn is the Commissioner responsible.
namens de S&D-Fractie. - (HU) Goed dat de heer Hahn de bevoegde commissaris is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, its neighbours, Bosnia and Herzegovina and Macedonia, have not been so fortunate.
Zijn buren Bosnië en Herzegovina en Macedonië zijn echter niet zo fortuinlijk geweest.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am inclined to think that I see a fortunate conjunction of the stars in this.
Ik ben geneigd te denken dat ik hierin een gunstig gesternte moet zien.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Turkey is fortunate in being located at the meeting of two worlds: it has one foot in the European West and one in Asia.
Turkije heeft het geluk zich op de grens van twee werelden te bevinden. Het staat met één voet in het Europese Westen en met de andere in Azië.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for fortunate
happy: advantageous, favoured, lucky, propitious, prosperous, successful