fortunate in Dutch and example sentences

fortunate in Dutch

Pronunciation
bn. heeft geluk, heeft sukses

Example Sentences

Mr President, the Commissioner can count herself fortunate this morning.
Mijnheer de Voorzitter, de commissaris kan zich gelukkig prijzen vanmorgen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Some of you have perhaps already been fortunate enough to have seen the product, but I have both of them here with me now.
Sommigen onder u hebben misschien reeds het geluk gehad om het product te zien, maar voor de anderen heb ik hier beide producten bij me.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He may also be fortunate enough to discuss them with Mr Gil-Robles.
Wellicht slaagt ook de heer Hory er nog in hier een gesprek met Gil Robles te voeren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
At that time I was fortunate enough to be able to work with important men who have done much for our continent.
In die tijd was het mij vergund, samen te werken met grote mannen, aan wie ons continent veel te danken heeft.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, once again we are fortunate in being able to benefit from the expertise of Hélène Carrère d'Encausse.
Mijnheer de Voorzitter, het is andermaal dat wij mogen profiteren van de kennis van zaken van Hélène Carrère d'Encausse.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In some respects the North Sea region is fortunate in that it has many advantages, for example in education.
In sommige opzichten heeft het Noordzeegebied het geluk dat het vele voordelen heeft, bij voorbeeld wat het onderwijs betreft.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The very heading of the proposed regulation is in itself fortunate.
Ook de titel van het voorstel voor een verordening is gelukkig gekozen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
When Europe's climate and natural resources were created there was no thought of a European Union, which was perhaps fortunate.
Toen het klimaat en de natuurlijke hulpbronnen van Europa geschapen werden, is er niet aan de Europese Unie gedacht - en dat is misschien maar goed ook.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Hungary is in the fortunate position of already having made great progress in this respect.
In dit opzicht verkeert Hongarije in de gelukkige omstandigheid, dat het zich al eerder sterk heeft ontwikkeld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, I feel very fortunate to witness the birth of monetary Europe.
Mijnheer de Voorzitter, het doet mij bijzonder deugd getuige te zijn van de geboorte van het monetaire Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are fortunate to have people who give so freely of their time.
We mogen blij zijn dat zoveel mensen bereid zijn hun tijd belangeloos ter beschikking te stellen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Turning firstly to the economic situation in Europe, it is indeed fortunate that the decision of 2 May is behind us!
Wat om te beginnen de economische situatie in Europa betreft, ligt de beslissing van 2 mei inderdaad gelukkig achter de rug.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We need to strive to develop policies to help people who are unemployed, excluded or less fortunate.
Wij moeten ons inspannen om beleidslijnen uit te stippelen ten behoeve van degenen die werkloos, sociaal uitgesloten of minder bedeeld zijn.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In this respect it has also been fortunate with regard to the most recent presidencies.
Wat dat betreft heeft het Parlement het goed getroffen met de laatste voorzitterschappen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is fortunate that Parliament, on various occasions, has carried out major changes in its own working practices.
Het is goed dat het Parlement in verschillende stappen enkele belangrijke wijzigingen in zijn arbeidsvoorwaarden heeft doorgevoerd.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is therefore fortunate that the Nordic passport union will be protected.
Het is daarom verheugend dat de EU de Noordse paspoortunie in stand houdt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, I have been fortunate enough to enter two new parliament buildings in the course of my political career.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb in mijn politieke carrière het geluk gehad om twee keer in een nieuw parlementsgebouw binnen te komen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for fortunate
happy: advantageous, favoured, lucky, propitious, prosperous, successful