frame in Dutch and example sentences

frame in English

Pronunciation
n. frame, structure

frame in Dutch

Pronunciation
zn. lijst; montuur; kozijn; bouw; lichaamsbouw; humeur; beeld (in film); (op internet) protocol dat "gegevenspakket" bevat met adresveld en slotveld
ww. ontwerpen, uitdenken, formuleren, vormen, verzinnen; inlijsten, omlijsten; (iem.) erin luizen, (opzettelijk) vals beschuldigen

Example Sentences

"LGBT communities around the world are calling you a 'hero', and say that you were framed, " Al-Sayib explained. "But the law enforcement agencies are all labeling you as a ruthless murderer. Which one are you, Dima?"
"LGBT-gemeenschappen over de hele wereld noemen je een 'held' en zeggen dat je opzettelijk vals beschuldigd bent, " legde Al-Sayib uit. "Maar de ordehandhavingsorganisaties bestempelen je allemaal als een medogenloos moordenaar. Welk van die twee ben je, Dima?"
pronunciation pronunciation pronunciation err
A framed photo of my family hangs above my desk.
Een ingelijste foto van mijn familie hangt boven mijn bureau.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Do you like the frame on this painting?
Vind je de lijst van dit schilderij mooi?
pronunciation pronunciation pronunciation err
He could not frame what he felt.
Hij kon niet onder woorden brengen wat hij voelde.
pronunciation pronunciation pronunciation err
LGBT communities around the world are calling you a 'hero', and say that you were framed, Al-Sayib explained. But the law enforcement agencies are all labeling you as a ruthless murderer. Which one are you, Dima?
LGBT-gemeenschappen over de hele wereld noemen je een 'held' en zeggen dat je opzettelijk vals beschuldigd bent, legde Al-Sayib uit. Maar de ordehandhavingsorganisaties bestempelen je allemaal als een medogenloos moordenaar. Welk van die twee ben je, Dima?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Some of the NGOs would say that the directive as now framed is worse than useless. It is a retrograde step.
Sommige NGO's beweren dat de richtlijn in zijn huidige opzet niet alleen zinloos is, maar zelfs een stap achteruit betekent.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Firstly, we think that the time-frame for implementing the proposed measures should be shorter than that proposed by the Council.
Ten eerste vinden wij dat er minder tijd moet worden uitgetrokken voor de tenuitvoerlegging van de maatregelen dan wat de Raad heeft voorgesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have met the concerns of the ACP states as far as the time-frame of the trade negotiations is concerned.
We hebben de twijfels van de ACS-landen met betrekking tot het tijdspad van die handelsbesprekingen ongedaan kunnen maken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is why it is important to try to find a legal frame of reference which can adapt to the new requirements of a global economy.
Juist daarom is het zo belangrijk dat wij een juridisch referentiekader tot stand brengen dat aansluit bij de nieuwe eisen van de mondialisering van de economie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The area of competence of the Committee on Petitions justifies its interest in the framing of the charter.
De bevoegdheden van de Commissie verzoekschriften verlenen haar het recht zich bezig te houden met de opstelling van het handvest.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fourthly, on Austria, the assertion is made that we should not mention Austria because of the time-frame of the report.
Ten vierde wordt er met betrekking tot Oostenrijk voor gepleit het land niet te noemen, gezien het tijdstip waarop het verslag wordt behandeld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Another example is the intention to draft a legislative frame for pension funds.
Ik denk bijvoorbeeld aan de wil om rond de pensioenfondsen wetgevend werk te doen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is very commendable indeed but, rather than just creating a frame, it is more important to give substance to education.
Dit is inderdaad lovenswaardig, maar belangrijker is dat er niet alleen een omlijsting wordt gecreëerd, maar dat inhoud wordt gegeven aan het onderwijs.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This frame of mind would be the best guarantee that intolerance and enmity remain a marginal phenomenon.
Deze nieuwe mentaliteit zou de beste garantie zijn om ervoor te zorgen dat intolerantie en haat een marginaal verschijnsel blijven.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Clearly, this company influences not only prices but also time frames, including settlement periods.
Dergelijke bedrijven kunnen natuurlijk niet alleen de prijzen dicteren maar ook de voorwaarden, waaronder de betalingstermijnen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Framing this right and creating optimum conditions for it should be a key priority for this Parliament!
Daaraan moet het Parlement vorm zien te geven; daarvoor moet het optimale voorwaarden scheppen. Dat is onze belangrijkste taak!
pronunciation pronunciation pronunciation err
When we come to framing the resolutions, we will all remember your suggestion and bear it in mind.
Als de ontwerpresoluties worden opgesteld, zal iedereen zich herinneren wat u hebt gezegd en daar eventueel conclusies uit trekken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Unfortunately, it failed to place this draft directive in an overall frame of reference.
Helaas heeft de Commissie echter verzuimd deze ontwerprichtlijn in een algemeen concept in te bedden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is where the dilemma lies: there is no overall frame of reference for immigration.
Daarmee wordt het dilemma duidelijk: er is geen allesomvattend concept voor de immigratievraagstukken.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It lacks an overall frame of reference, a statistical basis and there is no differentiation.
Er is geen totaalconcept, de statistische basis ontbreekt, en er wordt geen onderscheid gemaakt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page
Synonyms for frame
1. geraamte: raamwerk
2. raamwerk: chassis