grace in Dutch and example sentences

grace in English

Pronunciation
npr. grace

grace in Dutch

Pronunciation
zn. zijne hoogheid (eretitel bij kering tot de graaf, archiebisschop e.d)
zn. gratie, elegant zijn, liefelijkheid; aangenaamheid; plezier; respijt, uitstel; gratie (van straf); zegening (over voedsel voor of na de maaltijd)
ww. vereren; versieren; vergeven

Example Sentences

Do you know if Grace is at home?
Weet jij of Grace thuis is?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Do you know whether or not Grace is at home?
Weet je of Grace thuis is of niet?
pronunciation pronunciation pronunciation err
A free and open market can only exist by the grace of competition, marked by clear, uniform rules.
Een vrije open markt kan alleen bestaan bij de gratie van concurrentie, begrensd door duidelijke, uniforme spelregels.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have done that with a good grace.
Wij hebben dat gedaan uit welwillendheid.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A one-year grace period during which the home country insurer would be obliged to continue cover is perfectly reasonable.
Het is volstrekt redelijk de verzekeringsmaatschappij in de eigen lidstaat ertoe te verplichten de dekking gedurende een jaar voort te zetten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Finally, I am asking for your support for the introduction of a grace period.
Tenslotte vraag ik uw steun voor de invoering van een grace period.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Ombudsman accused Mr Brüner of maladministration in November 2003, yet he has not had the grace to resign.
De Ombudsman heeft de heer Brüner in november 2003 beschuldigd van wanbestuur, maar hij heeft niet het fatsoen gehad zijn ontslag te nemen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I also noted your comments on the grace period for young farmers concerning the minimum standards.
Ik heb verder kennis genomen van uw opmerkingen over de extra periode voor naleving van de minimumnormen door jonge boeren.
pronunciation pronunciation pronunciation err
With regard to the euro, you have had the grace not to speak about it.
Wat de euro betreft: u bent zo verstandig geweest daar niets over te zeggen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
   . I should like to thank the Member for the characteristic grace with which he has directed his question towards me.
   Ik wil de afgevaardigde bedanken voor de karakteristieke, elegante wijze waarop hij mij deze vraag heeft gesteld.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The grace period is almost up.
Ons geduld is nu bijna op.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Grace Kwinjeh, the opposition representative in Brussels, has had part of her ear cut off while in custody.
Bij Grace Kwinjeh, de vertegenwoordiger van de Zimbabwaanse oppositie in Brussel, is tijdens de hechtenis een deel van haar oor afgesneden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Then there remained the issue as to whether five or eight years' grace should be allowed.
Ten slotte was het slechts nog de vraag of we een overgangsperiode van vijf of acht jaar moeten toestaan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The second defect is that the grace period of five years creates rather a long delay.
Het tweede manco is dat de overgangsperiode van vijf jaar aan de lange kant is.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It has an instrument for action, namely monetary policy; it acts with grace and determination.
Haar beleidsinstrument is het monetaire beleid; de bank handelt elegant en vastbesloten.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr Juncker, you said that the ECB acts with grace and determination.
Mijnheer Juncker, u zei dat de ECB genadevol en vastberaden zal optreden.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They should refuse to allow Grace Mugabe and others to go shopping in Cape Town or Sandton while the people are starving.
Ze mogen niet toestaan dat Grace Mugabe en anderen in Kaapstad of Sandton gezellig gaan shoppen terwijl de bevolking verhongert.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Some people may feel a sense of satisfaction at the sight of bankers falling from grace and losing their jobs.
Menigeen mag een gevoel van voldoening krijgen bij het zien van bankiers die van hun voetstuk vallen en hun baan verliezen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
By God's grace, faith in action attained freedom.
Met Gods genade heeft het handelend geloof de vrijheid afgedwongen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr Nicolaides has apologised to the Thai Royal Family and has made an appeal for royal grace.
De heer Nicolaides heeft zijn excuses aangeboden aan de Thaise koninklijke familie en heeft bij de koning een verzoek om gratie ingediend.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page